Wednesday, November 13, 2019

Những Tác Phẩm Dịch và Chú Giải của Tỷ Kheo Thích Trí Quang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Quang 

đã cống hiến cho Kinh Luật Luận tạng Việt Nam dưới đây:

 1. Dị Bộ Tông Luân Luận - gồm 1 quyển
 2. Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần - gồm 1 quyển
 3. Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần - gồm 1 quyển
 4. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim - gồm 10 quyển
 5. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - gồm 7 quyển
 6. Kinh Địa Tạng - gồm 2 quyển
 7. Kinh Giải Thâm Mật - gồm 5 quyển
 8. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng - gồm 1 quyển
 9. Kinh Thắng Man - gồm 1 quyển
 10. Kinh Viên Giác - gồm 1 quyển
 11. Luận Đại Trượng Phu - gồm 2 quyển
 12. Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn - gồm 1 quyển
 13. Từ Bi Thủy Sám Pháp - gồm 3 quyển
 14. Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn - gồm 1 quyển

Tổng cộng hiện được biết là 14 dịch phẩm, gồm 37 quyển.
Công trình Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ghi nhận
công sức đóng góp của Dịch giả Thích Trí Quang.

Nguồn: Rộng Mở Tâm Hồn.

Một số tác phẩm và dịch phẩm tiêu biểu
 Kinh, Luật, Luận gồm:


- Kinh Bốn Mươi Hai Bài. HT. Thích Trí Quang dịch
- Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Duy-ma. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Báo Ân Cha Mẹ. HT. Thích Trí Quang dịch
- Kinh Vu Lan. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Kim Cương. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Viên Giác. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Giải Thâm Mật. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Thắng Man. HT. Thích Trí Quang dịch
- Thủy Sám. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Dược Sư Kinh Sám. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Địa Tạng. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Lương Hoàng Sám. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Hai Thời Công Phu. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Mười Điều Tâm Niệm. HT. Thích Trí Quang dịch
- Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn. HT. Thích Trí Quang dịch

DỊCH LUẬT TẠNG
- Bồ-tát giới Phạn võng. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Tỳ-kheo giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Tỷ-kheo-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Thức-xoa-ma-na-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Sa-di và Sa-di-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải

DỊCH LUẬN TẠNG
- Luận Khởi Tín. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa. HT. Thích Trí Quang dịch
- Luận Chỉ Quán. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa. HT. Thích Trí Quang dịch giải

CÁC SÁNG TÁC KHÁC
- Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi
- Vài đặc điểm của Phật Giáo. Hòa thượng Thích Trí Quang
- Cao Tăng Pháp Hiển. HT. Thích Trí Quang
- Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang
- Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai. HT. Trí Quang
- Ðọc Pháp Cú Nam Tông HT. Thích Trí Quang

No comments:

Post a Comment