Showing posts with label Tribute. Show all posts
Showing posts with label Tribute. Show all posts

Tuesday, June 2, 2020

Last words from George Floyd before his painful death* - Những Lời Năn Nỉ Cuối Cùng của George Floyd

Source: https://www.thequint.com/neon/social-buzz/george-floyd-mural-in-syria-twitter-reacts

Last words from George before his painful death*

"It's my face man
I haven't done anything serious sir
please please
please please
please I can't breathe
please man
please, someone
please man
I can't breathe
I can't breathe
please please
man i can't breathe
my face
just get up
I can't breathe
please one knee on my neck
I can't breathe
Fucking shit
I'm going to...
I can't move

mom mom mom mom mom mom mom
mom mom mom mom mom mom mom
I can't
my knee
my neck
I can't take it anymore
I can't take it anymore
I am claustrophobic
my stomach hurts
my neck hurts
everything hurts
give me water or something
please please
please please
I can't breathe, officer
do not kill me
they gonna kill me man
Dale, man
I can't breathe
I can't breathe
they're going to kill me
they're going to kill me
I can't breathe
I can't breathe
please, sir
please please
please please
please I can't breathe..."

George Floyd
(audio almost  9 mins). Original post by my colleague 
Ricardo Toledo


* The translator made up this title
Translated into Vietnamese by Phe Bach

Những Lời Năn Nỉ Cuối Cùng của George Floyd *

"Đó là khuôn mặt của tôi
tôi chưa làm gì nghiêm trọng thưa ngài
xin vui lòng, 
làm ơn
xin vui lòng, 
làm ơn
làm ơn, tôi thở không được
làm ơn, ông ơi
làm ơn, ai đó
làm ơn, ông ơi
tôi thở không được
tôi thở không được
xin vui lòng, 
làm ơn
ông ơi, tôi không thở được
cái mặt của tôi
hãy ngồi dậy
tôi không thở được
làm ơn, một đầu gối trên cổ của tôi
tôi không thở được
đồ chết tiệt 
có lẽ tôi sẽ ...
tôi không thể di chuyển được
mẹ ơi! mẹ, mẹ, mẹ ơi! mẹ, mẹ!
mẹ ơi! mạ, mẹ, mẹ ơi, mẹ mẹ!
tôi không thể
đầu gối của tôi
cái cổ của tôi
tôi không thể chịu đựng được nữa
tôi không thể chịu đựng được nữa
tôi đang bị giam cầm
bụng tôi đau
cổ tôi đau
mọi thứ đều đau
hãy cho tôi nước hay cái gì đó cũng được
Xin vui lòng, Xin vui lòng
Xin vui lòng, Xin vui lòng
Tôi không thở được, sĩ quan ơi
xin đừng giết tôi
Họ sẽ giết tôi
Dale ơi, ông ơi
Tôi thở không được
Tôi thở không được
Họ sẽ giết tôi
Họ sẽ giết tôi
Tôi không thể thở
Tôi không thể thở
làm ơn, thưa ngài

xin vui lòng, làm ơn
xin vui lòng, làm ơn
làm ơn, tôi không thở được ... "

George Floyd
(âm thanh ghi lại gần 9 phút trước khi George tắt thở)

*Đề do dịch giả tự đặt 

Thursday, May 23, 2019

A Tribute to Tim Sullivan

A Tribute to Tim Sullivan 

Tim Sullivan, a teacher with a great passion, mind, and heart
Who inspired many others to become amazing students and teachers, themselves
His whole life was working hard and contributing to the Mira Loma community
as if it was his own family.
So profoundly
A wonderful and dedicated educator

His booming voice was the bell--waking us up to engage and produce
His smiles were contagious and timing
His passion for history, politics, and education were none to compare
Even in his sick bed at Kaiser, his irritation towards the current administration about immigration made him jump out of his bed.
He laughed, we laughed, and I reminded him to take deep breaths
Everything is just temporary and impermanent.
Only our actions, thoughts, and merits live on

The last time we met
He was excited about the new building and couldn't wait to see it
And just like that he passed away peacefully at home

Life is short and we need to embrace it.
Tim, you are an amazing educator and colleague.
You will be missed so very much around here
Much love and tears
Yet your passion, wisdom, and care live on
and far beyond
Now Rest In Peace, Tim.
May you be at ease, free of suffering, and happy at last
May all of us be safe, well, and at ease

Om!
Amen!
Hallelujah Tim
Hallelujah

Hallelujah


Phe Bach


Sunday, September 17, 2017

VU LAN VÀ BA MẸ


Vu Lan nhớ Mẹ thương Ba
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà song thân
Tình thương Ba Mẹ trong ngần!Bài Vở về Ba Mẹ - Dedication's Page to Our Parents 

Sunday, June 19, 2016

Poems from Kaka Father's Day


On KhangKiet's birthday - Photo: BXK
* Khang and Kiệt tự viết / wrote and typed the format on my computer as gifts for Daddy.

A poem for Daddy from Kiki
                           Happy Father's Day

I love you more than you can say.
You are sweet, kind, and loving 
You are everything to me.
You are beautiful like the sun shining.
With love in you and compassion, 
         you can make the world a better place.
You taught us how to be like you 
and taught us to help other people, how to be compassion.
You are more than anything to me.
From Kiet
                                                  
                               
                       A poem for Daddy from Kaka
                                                                Happy Birthday and 
                                                                  Happy Father's Day

                                           I love you like    the sparkling 
                                        stars in the sky. That will sparkle 
                                       with love. You will make everyone 
                                      shine like the sun in the sky include
                                      me. Daddy you make everyone be 
                                       happy and joyful. You will always
                                         try to make the world a better
                                          place.With your loving heart,
                                              you will do anything to 
                                                  make everyone 
                                                        happy!!


                                                                  You will care for all living creatures 
                                                            and always have compassion
                                                                       in you,  love Kaka!!


Bài thơ tặng Ba từ Kiki
                      Mừng ngày của Ba

Con thương Ba nhiều hơn Ba có thể nói.
Ba con người ngọt ngào, tốt bụng, và yêu thương
Đối với con, Ba là tất cả
Ba đẹp như mặt trời chiếu sáng
Với tình yêu trong Ba và lòng từ bi, Ba có thể làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Ba dạy chúng con cũng làm giống như Ba
và dạy chúng con phải giúp đỡ những người khác, thế nào là thực hiện lòng từ bi.
Ba hơn cả bất cứ điều gì với con mong mỏi
Thương,
 Kiệt

                          Bài thơ tặng Ba từ Kaka
                                                                                 Chúc mừng sinh nhật và
                                                          mừng ngày của Ba

                                           Con thương Ba   như ngàn sao 
                                        sáng trên bầu trời. Điều đó sẽ lấp lánh
                                       với tình yêu. Ba sẽ làm tất cả mọi người
                                      tỏa sáng như mặt trời, trong đó có con.
                                    Ba làm tất cả mọi người được hạnh phúc
                                       và vui vẻ. Ba sẽ luôn luôn cố gắng
                                         làm cho thế giới ngày tốt hơn
                                          Với trái tim yêu thương của Ba,
                                              Ba sẽ làm gì để làm cho
                                                  tất cả mọi người
                                                      hạnh phúc!!

                                                     Ba sẽ chăm sóc cho tất cả mọi loài
                                                                và luôn luôn có lòng từ bi
                                                                       trong Ba.
                                                                        Thương Ba, Kaka !!

Lược dịch by Daddy.