Wednesday, August 18, 2021

Mindfulness Practices for an Equitable, Emotionally Safe Classroom

Mindfulness Practices for an Equitable, Emotionally Safe Classroom

Phe Bach, Ed.D, 
Chemistry teacher at Mira Loma High School
pbach@sanjuan.edu  
Teresa Sanchez Tolbert, M.A., 
English teacher at Rio Americano High School


Intended Audience is teachers, counselors, nurses, classified employees, coaches, administrators, or anybody who is employed by the district and wants to learn about Mindfulness Practices.


Session Summary:

 Mindfulness transforms lives, rewires the brain, provides a relief from physical and emotional pain and enhances learning. Mindful practices in the classroom brings about a more respectful, tolerant and peaceful learning environment that is essential for the best quality teaching and learning for all students and even for those who might be struggling with conflict, trauma, or depression. Teaching our students how to live a mindful life and how to practice meditation gives them a lifelong skill for coping with the pressures of modern life in a turbulent world. 


Alignment to conference theme: Leading for Equity

Our sessions are aligned with the themes of fostering a Literate, Joyful and Stabilized Class which is well-suited to the needs of newcomers and refugees.  Mindfulness practices, such as meditation do not require any adherence to a religious value system or sophisticated communication skills.  Anybody, regardless of their language or ethnic background can meditate and live a mindful life.   Meditation in the classroom prior to the beginning of lessons or a stressful assessment relaxes students, and studies show, it helps them improve focus while diminishing anxiety.  A mindful classroom is joyful and stabilized as students learn to relax, feel appreciated, and relinquish anxiety about their lives outside of the classroom and/or about their academic tasks.  Teachers who show their student's mindful practices can incorporate short readings and writing assignments in their lessons, which we will show in the sessions. 

AGENDA (2 THREE-HOUR SESSIONS)

1.  Icebreaker (15 minutes)
Participants will quietly write about what they already know about mindfulness and meditation and how it can change the quality of life in or out of the classroom.  Then participants will find two people to share their ideas with and then we will share them out as a group.

2.   Next, we will do a guided meditation for 5 minutes as a whole group.  This will be led by Phe Bach. 

3.    Then we will go throughout PowerPoint with various pauses for reflecting, turning and talking, questions and answers, as well as ideas for how to apply or implement the mindful practices in the classroom.  We will pay special attention to Special Education and EL classroom applications in the course of the presentation, discussion, and reflection portions.  (1 hour)
 We will give participants a 10-minute break.

4. The first activity after the break will be another 7-minute guided meditation, more suited to older students (9--12th grades) and led by Teresa Tolbert. 

5.  Next, we will guide participants through a mindful eating exercise which can be done in any class with children from Kindergarten to 12th grade.   There is a written reflection portion of this as well, and participants will be asked to share their reflections aloud.  We will have time for questions about how to implement this activity with EL and Special Ed students, too.   (20 minutes)

6. Next, we will hand out excerpts from the book Teach, Breath, Learn: Mindfulness In and Out of the Classroom.   Participants will read the articles in pairs and annotate them, then participate in discussion with others about how to implement the practices in their own classrooms. We will also discuss how to use the article itself as part of a lesson in a high school classroom, or how to modify the article for use in a middle school classroom. There are also portions of the book with activities for elementary school students, and participants will have the option of choosing those portions.  (25 to 30 minutes) 

7. Participants will be given 20 minutes to form a small group and create a T-chart that represents what they've learned about mindfulness and what practices they plan to implement in their classrooms.   Charts will be posted and groups will be encouraged to go view other groups' T-charts as they're completed and posted.

8.  We will ask participants to complete a short feedback form to turn in as they leave. 

9.  We will end the three-hour session with a 10-minute guided meditation suitable and modifiable for students of all ages. 

Objectives: 

The engagement strategies we will use think, pair, share; written reflection and sharing out; annotating the readings and T-charting.   During the PowerPoint, Phe will show some kinesthetic activities for younger students being trained in mindfulness.  These activities are also suitable for students with special needs and ELLs.  The beauty of mindfulness curriculum is that it is accessible to all students, regardless of color, special needs and/or level of language acquisition.   Mindfulness is a skill set that everybody already has; the skills just need to be honed with guidance.  Refugee students recovering from traumatic experiences can really benefit from mindful practices, which can be learned with limited ability to speak, write, or read English. 

Resources Needed: 
We will need the following items for our presentation:  a projector and screen, speakers, chart paper, pens, Post-Its, and small pieces of fruit for the mindful eating exercise. (Cuties work great because they are easy to peel and not messy.)

Dates we are available to present:
November 9th 8:30-3:30 or January 8th 8:30-3:30

Thursday, August 12, 2021

Điếu thi:Thủy Mộ Quan - Viên Linh - Funeral Oration: The Gate of the Ocean Grave By Viên Linh

 Điếu thi:Thủy Mộ Quan - Viên Linh 

(để tưởng nhớ những oan hồn uổng tử trên Biển Đông) 


Trên Huyết Hải thuyền trôi về một chiếc 

Chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương 

Thân chìm xuống băng tuyền giờ tận biệt 

Sóng bạc đầu hối hả phủ trùng dương 


Thấp thoáng trần gian
Mịt mù bóng đảo
Trôi về tây về bắc về đông
Trôi về đâu bốn bề thủy thảo 

Về đâu kiếp đắm với thân trầm. 


Hồn ơi dương thế xa dần
Hồn đi thôi nhé thủy âm là nhà
Hồn về trong cõi hà sa
Sống không trọn kiếp chết là hồi sinh. 

Xong rồi một cỗi u minh
Ngựa Hồ chim Việt biến hình mà đi. 


Hồn vẫn ở la đà Ðông Hải
Hồn còn trôi mê mải ngoài khơi
Hồn còn tầm tã mưa rơi
Tháng Tư máu chảy một trời sương tan. 


Thân chìm đắm cõi điêu tàn nước cũ
Những lâu đài thành quách những vàng son 

Những tân thư kỳ mặc những linh đường 

Những rực rỡ của một thời dựng nước
Bao mắt mở bao tóc sầu dựng ngược
Bao tay cùm bao ngực vỡ hôm qua 

Trong rêu xanh ngần ngật bóng sơn hà 

Lướt hải phận về dưới trời cố quốc. 


Nhắm hướng hôi tanh
Chia bày trận mạc
Hồn binh tàn hỗn chiến Thủy Mộ Quan. 

Ðêm rơi thời hết vận tàn
Ô y cầu nhỏ người sang Lạc Hà (1) 

Thác rồi thân hóa phù sa
Mon men trở lại quê nhà mỗi đêm. 


Về đâu đêm tối 

Hương lửa lung linh 

Những ai còn bóng 

Những ai mất hình 


Những ai vào kiếp phù sinh
Hóa thân hồ hải làm binh giặc trời 

Khi nào hết quỉ ngoài khơi
Ta vào lục địa ta hồi cố hương. 


Cùng nhau ta dựng lại nguồn
Chẻ tre đẵn gỗ vạch mương xây đình. 

Ông Nghè về lại trong dinh
Tướng quân giữ ải thư sinh dưới đèn. 

Từ Thức lại trở về tiên
Sĩ phu giảng huấn người hiền bình văn 

Nương dâu trả lại con tằm
Ruộng xanh trả bác nông dân cần cù. 

Ngựa ông trả lại thằng cu
Nhà chung trả Chúa chùa tu trả Thày 

Quạt mo tao trả lại mày
Các cô yếm thắm trả bày trai tơ. 


Việt Nam dựng lại sơn hà
Móng rồng năn [năm] lượt Quê Nhà phục hưng. 

Ðã tỉnh sầu u thương tiếc hết
Bình minh lên nghe, hoàng hôn biết 

Chim lạnh về Nam sông núi ta 

Không nói không cười chân trở bước. 

Nỏ thần thủa trước
Gươm bén hồ xưa
Tràn lên như nước vỡ bờ
Lạc Long lại đón Âu Cơ về thuyền. 

Các con từ dưới biển lên
Từ trên núi xuống hai miền gặp nhau. 

Năm nghìn năm lại bắt đầu
Chim nào tha đá người đâu vá trời (2) 

Chúng ta rời bỏ xứ người
Loài chim trốn tuyết qui hồi cố hương. 

_____________________________________

1. Lạc Hà hay Nại Hà, là nếu ai qua cầu đó là đi vào thế giới bên kia. “Bia đề rằng Nại Hà Kiều, Kẻ nào có phước quỉ đều dắt qua.” (Nguyễn Ðình Chiểu, Dương Từ Hà Mậu). 

2. Kiếp trước của chim Tinh Vệ là công chúa con gái vua Viêm Ðế, đi chơi ngoài biển chẳng may chết đuối, nàng tức giận biến thành con chim tha đá, quyết lấp cho đầy biển, đặng không còn ai chết đuối nữa. Nàng Nữ Oa là em gái vua Phục Hy, thấy trời có những khoảng trống, nàng nghĩ rằng vòm trời bị thủng, bị vỡ, nên tha đá ngũ sắc lên vá trời, đặng vòm trời sẽ liền lại. Xin khỏi chú thích các huyền thoại khác như Từ Thức, Thằng Bờm và cái quạt mo, hay Ông Nghè, Sĩ phu. (Chú thích của V.L.) 

_________________________________Funeral Oration: The Gate of the Ocean Grave

By Viên Linh

(To remember those lost souls in the Eastern Sea)
On the ocean of blood floating is a boat

The evening bruised black, the heavens flaring with angst

The body at expiration is sinking into darkness 

With foaming waves hurriedly the ocean was covered 


Looming indistinctly somewhere on earth

a dusky shadow of an island

floating to the West, to the North, then the East

Floating where ? Everywhere is covered with sea tangle

To the whereabouts where karmas descend and corpses sink


Oh, soul! The earth moves farther and farther away

Depart and take the fathomless ocean grave as home

The soul is returning to the state of multiple lives

Death is reincarnation from karma uncompleted 

It’s over, nothing left but a tenebrous abode

The Ho horse, the Viet bird have transfigured into evanescencea


The soul is still hovering over the Eastern Sea

mesmerizingly wafting offshore

pounded on by torrential rain

April bleeds, discoloring the misty skies


The body is descending onto the ruins of the former land

adorned with the castles, fortresses of the golden times

and sophisticated, novel literary works; and sacred altars

in the glories of the nation building period

Many eyes open, zillions of sorrowful hairs stand on end

So many hands handcuffed, so many breasts impaled yesterday

Amidst the green moss appears bleary Motherland

They glide over the territorial waters to return under the sky of the country of old


Moving towards a putrid direction

for battleground positioning

The souls of the remaining defeated army were scuffling at the Gate of the Ocean Grave.


Night falls, time stops, destiny ends

Burdened with a besmirched existenceb, they made their way across Lạc Hà1

Their souls fading into the multiple worldsc after death

faltering back to their homeland every night.


Where to in the dark night

Amidst the quivering incense sticks

Those who still have a shadow

Those who have lost their appearance.


Those who entered this ephemerous life

and transformed into drifters to join the heavenly host

Whenever demons no longer reside offshore

Let’s go to the mainland and return to our country of yore.


Together we restore our life’s root:

Splitting bamboos, cutting wood, digging ditches, and building our community house.

The Laureate back to his station

The General to the frontier, the student to his study

Từ Thức back to his fairies

The scholars back to teaching, the literati to literary critique

The mulberry farms to the silkworms

The green rice fields to the industrious peasant

The magistrate’s horse back to the buffalo boy

The cloister to God, the pagoda to the bonze

The areca spathe fan I give back to thee

The lovely girls to the pretty boys.


Việt Nam is reinstating its nation

Five times kings restored Motherland

The blue devils disappear, starts the mourning dove call

Dawn listens to and Dusk knows about

the cold bird moving South, our native land

Not a single word nor laughter, steps are staken to return

to the magic crossbow of the yesteryears

the sharp sword from the lake

Rushing with the fury of a swollen river

Lạc Long welcomes Âu Cơ back to the boat

Children rising from the sea and those

Descending from the mountains to meet one another.


Five thousand years start again

Which bird carries stones, who patches the sky2


We are leaving the foreign soil

Like birds shunning snow to return to their homeland.Translated by Nguyễn văn Thái

______________________________


NOTES BY AUTHOR


1Lạc Hà or Nại Hà is a bridge that leads to the Netherworld. ““Bia đề rằng Nại Hà Kiều, Kẻ nào có phước quỉ đều dắt qua.” [inscriptions on the stele say whoever lucky enough to cross Nại Kiều Bridge will be lead by the demons] By Nguyễn Đình Chiểu in Dương Từ Hà Mậu.


2The previous karma of the Tinh Vệ Bird was a princess, daughter of King Viêm Đế, who happened to drown while on a promenade by the sea. She was angry and reincarnated in a bird carying stones to fill up the sea so nobody would drown again. Lady Nữ Oa, sister of King Phục Hy, saw empty spaces in the firmament and thought the celestial dome was perforated and decided to carry five-colored stones to patch the sphere. Excuses for not providing notes on myths about Từ Thức, Bờm and the areca spathe fan, Ông Nghè, Sĩ phu (remarks by viên Linh)NOTES BY TRANSLATOR


a“Ngựa Hồ, chim Việt biến hình mà đi” [The Ho horse, the Viet bird have transformed into evanescence] has its origin in the verse from “Cổ thi thập cửu thủ” (Nineteen famous ancient poems): “Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi” [胡馬依北風, 越鳥巢南枝: The Ho horse neighs at the Northern wind, the Viet bird nests in the South], implying lovers are missing each other. In Viên Linh’s verse, “Ngựa Hồ, chim Việt biến hình mà đi” [The Ho horse, the Viet bird have transformed into evanescence] means at death, love no longer exists; only impermanence.


b “ô y” (translated as burdened with a besmirched existence). In Buddhist conceptualization, “ô y” means “unpure conditions of existence”. “Ô”=dirty, besmirched; “y”= basic foundation of life. It is unlikely that the author refers to the anecdote of the “ô y” area in Jiang Ning (Nanjing today) where rich people of reputation all wore black clothes.


c “multiple worlds” is the translation of the analogy “hà sa” that comes from “Hằng hà sa số”: Hằng hà=the Ganges River; Sa số= number of grains of sand. Buddhism conceives of existence as composed of an infinite number of worlds that can be compared to the number grains of sand on the Ganges basin.Wednesday, August 11, 2021

THƯ MỜI Tham Dự Chương Trình CÓ MẶT CHO NHAU 15 - Ra Mắt Sách Phật Giáo


Buổi Lễ

Giới thiệu Tập San Phật Việt, Sách Phật Giáo

và Ra Mắt Sách: Triết Lý và Thi Ca

cũng như Các Tác Phẩm của Nhiều Tác Giả

THƯ MỜI

Tham Dự Chương Trình CÓ MẶT CHO NHAU 15  - Ra Mắt Sách Phật Giáo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa chư vị Thức giả, quý Thiện hữu Tri thức Phật tử, 

 

Thay mặt Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Ban Tổ Chức xin được trân trọng kính mời: 

_______________________________________________________

 

Vui lòng đến tham dự Chương Trình CÓ MẶT CHO NHAU 15: Giới thiệu Tập San Phật Việt và Ra Mắt tác phẩm Triết Lý và Thi Ca, cũng như các tác phẩm của nhiều tác giả khác, tiêu biểu như: 

  1. Tập San PHẬT VIỆT 

  2. Triết Lý và Thi Ca (Song Ngữ Việt Anh) Nguyên Siêu, chuyển ngữ Diệu Kim & Nguyên Đức. 

  3. Đứng Vững Ngàn Năm - Ngô Nhân Dũng (Chân Văn - Đỗ Quý Toàn)

  4. Viết Từ Phương Xa (Tuyển tập) - Nguyên Giác - Phan Tấn Hải. 

  5. Từ Mảnh Đất Tâm (Tiểu luận tư tưởng văn hóa Phật Việt) - Tâm Huy Huỳnh Kim Quang. 

  6. Lời Ca Của Gã Cùng Tử (Tuyển tập 100 lá thư chủ bút Nguyệt San Chánh Pháp) - Vĩnh Hảo. 

  7. Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường (Giáo Dục Quê Hương - Đạo Pháp - Văn Học Nghệ Thuật) - Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ. 

Và còn nhiều tác phẩm của nhiều tác giả khác sẽ đóng góp cho buổi chiều CÓ MẶT CHO NHAU 15. 

 

Buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức tại Sangha Center (Huntington Beach Center for Spiritual Living) địa chỉ 7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648. Phone: (714) 596-0900. Thời gian: vào lúc 2:00-5:00 chiều, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 09, 2021.

 

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự để cho buổi lễ tăng thêm ý nghĩa, và giá trị đậm đà, thân thương trong tình thân hữu Phật Việt. 

 

Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban tổ chức.  Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin gọi số (916)-607-4066, email: tamthuongdinh@gmail.com hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279.  Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách, xin Venmo @PheBach, Zelle số trên hoặc PayPal @ tamthuongdinh@gmail.com

 

Kính chúc quý liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.

Sacramento, CA. Ngày 15. 07. 2021

Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ 

Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân HiệpXem sinh hoạt và hình ảnh của chương trình Có Mặt Cho Nhau - 14 tại đây.


Friday, August 6, 2021

Buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 14 tại Chùa Kim Quang
 

Buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 14 tại Chùa Kim Quang


Chương trình Có Mặt Cho Nhau lần thứ 14 nhằm giới thiệu Tập San Phật Việt 1, Sách Phật Giáo và Ra Mắt Sách: Triết Lý và Thi Ca (Song Ngữ Việt Anh) của Hoà thượng Thích Nguyên Siêu. Sinh Hoạt Bàn Tròn. Tại Chùa Kim Quang - Sacramento, Cali. July 28, 2021

Lần này còn có các tập sách mới xuất bản năm 2021 như cuốn “YẾT MA YẾU CHỈ” của Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ biên soạn. “PHÁP DIỆT TRÁNH” của Thích Nguyên Chứng (Tuệ Sỹ) và “Triết học và Thi ca” của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Viện chủ Chùa Phật Đà tại thành phố San Diego, miền nam California. Và nhiều tác phẩm Văn học Phật giáo do chư Tăng Ni soạn giải và các Cư sĩ khắp nơi. 

Có thể nói, tham dự CÓ MẶT CHO NHAU lần này là để nghe những dòng tâm tư trải nghiệm tu học và hoằng dương chánh pháp của Chư  tôn đức Tăng Ni cùng những vị Cư sĩ. Những khát khao của từng thế hệ mãi truy tìm để khám phá sự ứng nghiệm thực hành như những hành giả ẩn sâu trong núi thẳm, thiền định quán chiếu hoặc thong dong giữa chốn ba đào để vui đời cảm tác thi văn trong từng sát na hơi thở thành thi vị ngọt đắng xuyên thẩm thấu ánh mây hồng.

  Dòng văn chương từ suối nguồn tâm thức chảy tận biển cả dòng đời tồi hóa thành bọt nước vào ra đùa với cát bụi.  Thiền thơ văn cú vẫn không sao thổ lộ hết với dòng đời vạn biến.  Chữ nghĩa vô cùng và tâm bao dung vô tận của chư vị thức giả Tăng Ni và Cư sĩ cống hiến đến các giới qua nhiều ngỏ phương tiện nhằm giúp mỗi người ở nơi đâu cũng có từng trang kinh để đọc, từng thi văn chiêm nghiệm cuộc đời và tiêu dao như cánh nhạn giữa bầu trời xanh.

Ra mắt sách lần này, các độc giả gặp gỡ một học giả rất trẻ - Nguyễn Thụy Đan, hiện tại đang học tiến sĩ về lịch sử Việt Nam tại đại học Columbia University, New York; Đan đã có nhiều năm nghiên cứu trong lãnh vực Hán nôm, thơ văn trung đại từ đời nhà Trần. Bên đó sự đồng hành của chư Tăng Ni cũng như Nam Nữ Cư sĩ có mặt tại chùa và yểm trợ trên trực tuyến trên hệ thống Facebook đến thính chúng khắp nơi tham dự buổi ra mắt sách lần thứ 14 tại Chùa Kim Quang thủ phủ Sacramento, California. 

Giữa biển pháp mênh mông, kinh sách chính là phương tiện dẫn đến bờ giải thoát. Tâm huyết của người yêu nghệ thuật như người làm về Văn hóa Giáo dục, không sợ mất thời giờ và tài chánh mà chỉ sợ mất sự tiếp nối Văn hóa Phật Việt đến các thế hệ tương lai. Bởi vì lẽ đó, HTr Tâm Thường Định- Bạch Xuân Phẻ yêu sách như con ruột của mình, cùng Htr. Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp tổ chức để giới thiệu sách và nhiều sinh hoạt văn hoá Phật giáo với chủ đề “Có Mặt Cho Nhau”. Việc làm lợi đạo ích đời, gia đình HTr. Tâm Thường Định có Cha Mẹ, vợ con, anh chị em luôn đồng hành trong tinh thần hộ chư tôn thiền đức Tăng Ni hoằng pháp.

Những tác phẩm giá trị Văn học Nghệ thuật Phật giáo từ trước và mới sau này hội đủ yếu tố hỗ trợ và xuất bản do Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Phật Việt Tùng Thư, Bodhi Media, và Lotus Media chịu trách nhiệm ấn hành. Năm 2021 đánh dấu bước liên kết hoằng pháp hiệp nhất của các Châu lục có hiệu quả và thiết thực trong thời đại khoa học kỹ thuật, mạng mạch của Tăng già là ngọn đuốc dẫn đường, Hội Đồng Hoằng Pháp đã ấn hành 2 tác phẩm giành cho giới Xuất sĩ nghiên cứu hành trì. Bộ luật “Yết Ma Yếu Chỉ” của Hoà Thượng Thích Trí Thủ và Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ biên soạn, cuốn "Pháp Diệt Tránh" tác giả Thích Nguyên Chứng (Tuệ sỹ), những quyển sách này do Phật Việt Tùng Thư do phần kỹ thuật. Gia sản Văn hóa Phật giáo không chỉ trong sách quý mà nơi các hành giả ứng nghiệm thực chứng sống động trong nghệ thuật thiền, thi - văn phẩm Phật giáo trở nên phong phú đa dạng của chư Tăng Ni và các Cư sĩ cống hiến.

Thực hiện việc giới thiệu sách trở thành chất liệu của tâm hồn, cho đến nay đã lần thứ 14 trong ngoài các thành phố nơi gần cũng như xa. Bí quyết đọc sách để mở rộng tâm hồn và là món quà giá trị nuôi dạy con cháu hiểu ngôn ngữ, đạo đức và thực hành Phật Việt sống an vui hạnh phúc.

 

Tông Trú 

July 28, 2021.


Xem video here.

Youtube: Có Mặt Cho Nhau 14. Jully 28, 2021 tại Chùa Kim Quang.

https://www.youtube.com/watch?v=HgpuhtW9Zxc


Bai thuyet trinh cua

Việt Thạch Nguyễn Thụy Đan: Thơ, ngôn ngữ, triết lý Phật giáo: Những điểm gặp gỡ

https://hoangphap.org/viet-thach-nguyen-thuy-dan-tho-ngon-ngu-triet-ly-phat-giao-nhung-diem-gap-go/


Sharing some pictures via our eldest son’s lens with his new iPhone. We had a warm gathering. May all be well. Photo Credits: Khang