Sunday, March 20, 2011

Người đi - thong dong"Người đi như áng mây trôi
Thong dong cánh hạc qua đồi tử sinh."

Hậu sinh Tâm Thường Ðịnh kính bái tiễn
tiên sinh PHẠM CÔNG THIỆN

Thư pháp: Uyên Nguyên

Thursday, March 17, 2011

Chapter 15 - Take Home Test

This is Take-Home-Test for Chemistry's classes.Sunday, March 6, 2011

Hư Vô

Hư vô một cõi Người về
Thế gian như mộng chưa hề Có Không.


                    Thư Pháp Uyên Nguyên