Showing posts with label GDPT Kim Quang. Show all posts
Showing posts with label GDPT Kim Quang. Show all posts

Saturday, June 1, 2019

KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP 2019 - HỌC BỔNG GIA ÐÌNH PHẬT TỬ KIM QUANG 2019


KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP

HỌC BỔNG GIA ÐÌNH PHẬT TỬ KIM QUANG


Purpose:

The purpose of the Kim Quang Buddhist Youth Scholarship is designed to provide a small financial reward and encouragement to students who demonstrate commitment to GÐPT, academic excellence, and a willingness to contribute to the betterment of their families, schools, and community.  One of our goals at GÐPT is to instill the principle that happiness and social well-being of each individual, our families, and communities will depend upon the daily practice and application of the basic teaching of Buddha – compassion and wisdom; commitment to excellence; and service to others.  Thus, we believe this scholarship will be served as an encouragement to continue these efforts and a small reward for the diligent practice of the Buddha’s teaching.


Mục Đích:

Học Bổng GĐPT Kim Quang nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những đoàn sinh hiểu biết những căn bản của GĐPT, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội.  Ở GĐPT, chúng tôi hiểu là hạnh phúc và an lạc của mỗi cá nhân, gia đình, và xã hội sẽ tùy thuộc vào nền tảng giáo lý căn bản của Đạo Phật - Từ bi, Trí tuệ - và cũng tùy thuộc vào những người có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh.   Những nguyên tắc trên là kim chỉ nam của tổ chức GĐPT; đã được hướng dẫn và dạy dỗ cho đoàn sinh ở mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hỗ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên.


Eligibility Requirements:

    • Current high school senior graduating in June 2019

    • Vietnamese heritage or at least 50% Asian heritage

    • Currently an active member of GÐPT in the United States of America with a minimum of 2 years membership

    • Plan to attend a community college or university in Fall 2019


Điều Kiện:

    • Đang là học sinh lớp 12 niên khóa 2018-2019 và sẽ tốt nghiệp bậc Trung Học vào tháng 6/2019

    • Tối thiểu là 50% gốc Việt Nam hoặc Á Châu

    • Đang thường xuyên sinh hoạt với GĐPT ở Hoa Kỳ với ít nhất 2 năm thâm niên

    • Sẽ ghi danh học cao đẳng hoặc đại học khóa mùa thu 2019


A Completed Application Includes:

 • Completed application form (attached)

 • 1-2 page personal statement or 500 words essay - approximately (see application for questions)

 • Current high school grade transcript

 • At least one letter of recommendation

 • A Membership Verification Form completed by GĐPT chapter leader including chapter’s seal

Hồ Sơ Gồm Có:

 • Điền đơn đính kèm đầy đủ

 • Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)

 • Phiếm điểm của trường trung học

 • Ít nhất là một lá thư giới thiệu

 • Thư kiểm chứng sinh hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Trưởng điền và đóng dấu đơn vịSelection Criteria & Process:

The criteria for selecting scholarship recipients are:  personal strengths, (such as maturity, motivation and potential to succeed), knowledge of GÐPT’s philosophy or your own religion, community contribution, and academic achievement.


The Kim Quang Buddhist Youth Organization will award 3 scholarships, worth $500 each, to the three most qualified students.

Điều Kiện Tuyển Chọn:

Những khả năng cá nhân, (v.d. sự trưởng thành, động cơ, khả năng thành đạt), thông hiểu mục đích và đường hướng của tổ chức GĐPT, đóng góp cho cộng đồng, và có khả năng học lực cao.


GĐPT Kim Quang sẽ phát 3 học bổng trị giá $500 đô la cho ba em có những điều kiện tốt nhất được nêu trên.Applications with all attachments must be submit online by July 20, 2019 11:59PM:

Xin nộp đơn trên mạng trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 11:59PM:For More Information:

This application can be downloaded from GÐPT Kim Quang  website at http://www.gdptkimquang.org. For additional information, please email: Kim Quang Buddhist Youth Scholarship Committee at kimquangscholarship@gmail.com


Chi Tiết:

Đơn Xin Học Bổng có thể lấy xuống từ trang nhà GÐPT Kim Quang tại http://www.gdptkimquang.org.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc điện thư: Học Bổng GĐPT Kim Quang tại kimquangscholarship@gmail.com

Tuesday, May 29, 2018

40 Năm Qua - 40 Năm Tới

Đại Lễ Phật Đản, PL 2642. Photo - Kiêm Nguyễn

40 Năm Qua - 40 Năm Tới
"Tạnh mưa, ta ngó lên trời
Hỏi đôi cánh nát ai người vá khâu." Toại Khanh

40 năm cũng có thể nói là hơn nữa kiếp người, sự hiện hữu của Gia đình Phật tử Kim Quang cũng vừa tròn 40 năm. 

Cái tuổi Tứ Thập Nhi Bất Hoặc rồi, còn gì. Cái tuổi mà có thể phân tích và thấu hiểu mọi lý sự trong thiên-hạ, mọi lẽ đúng-sai, có-không, còn-mất v.v… Mừng cho Đơn vị GĐPT Kim Quang, mừng cho Tổ chức Áo Lam nói riêng và mừng cho Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung.

GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA là một trong 3 đơn vị đầu tiên tại bang California Hoa Kỳ, chỉ sau, GĐPT Long Hoa, Chùa Việt Nam, Los Angeles, CA, GĐPT Cựu Kim Sơn, Chùa Từ Quang, Francisco, CA.  Riêng tại Hoa Kỳ, có thể nói GĐPT Kim Quang là một trong 5 đơn vị đầu tiên ở xứ sở Tự do này. Sự đóng góp của đơn vị Kim Quang cho tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và cho Cộng đồng Phật giáo tại miền Bắc California không lớn, như cũng có thể gọi là như thị.

Đơn vị Kim Quang đã qua 4 thời Gia trưởng: Bác gia trưởng đầu tiên - Bác Huỳnh Ngọc Cấm (1978-1982). Bác Gia trưởng thứ 2 - Bác Trần Văn Điều (1981-1983), Bác Gia trưởng thứ 3 - Diệu Lan - Lâm Ngọc Liên (1985-1997) và Bác Gia trưởng thứ 4 - Nguyên Chiếu - Nguyễn Thanh Minh (2000 - hiện tại) và 11 đời Liên Đoàn Trưởng.

1.     Liên Đoàn trưởng đầu tiên - Quảng Thành Đoàn Thanh Nam (1978-1983).

2.     Liên Đoàn trưởng thứ 2 - Nguyên Phú - Nguyễn Sanh Tỵ (1983-1984).
3.     Liên Đoàn trưởng thứ 3 - Nguyên Nhơn - Ngô Thị Thu (1984-1985 & 1986-1987).
4.     Liên Đoàn trưởng thứ 4 - Diệu Thiện - Nguyễn Xuân Mộng Liên (1987-1990). Chị Mộng Liên (Sư Cô Thoại Nghiêm) xuất gia vào năm 1992 với Sư Ông Làng Mai.
5.     Liên Đoàn trưởng thứ 5 - Quảng Quý - Huỳnh Kim Lân (1990-1998)
6.     Liên Đoàn trưởng thứ 6 - Nhật Liên Dũng - Lê Minh Dũng (1998-2004)
7.      Liên Đoàn trưởng thứ 7 - Nguyên Cần - Nguyễn Đình Tiến (2004-2006)
8.      Liên Đoàn trưởng thứ 8 - Tâm Thường Định - Bạch Xuân Khoẻ (2006-2008)
9.      Liên Đoàn trưởng thứ 9 - Nguyệt Kim Tường - Thạch Ngọc Bích Vân (2008-2012)
10.   Liên Đoàn trưởng thứ 10 - Nhật Quang Khánh - Lê Minh Khánh (2012-2016)
11.   Liên Đoàn trưởng thứ 11 - Quảng Mỹ - Võ Thị Thuý Thương (2016 - hiện tại)


 Ngoài ra, không biết bao nhiêu ngàn huynh trưởng và đoàn sinh khác đã đến và đi trong 4 thập niên qua. Trong 40 năm qua thăng trầm đó, cũng đã có nhiều Thầy Cô cố vấn giáo hạnh, hướng dẫn Phật pháp, dìu dắt và nâng đỡ. Quý Thầy Cô này đều có những ảnh hưởng lớn cho hàng huynh trưởng Kim Quang mà chúng tôi còn nhớ theo thứ tự thời gian, đó là.

1. Hòa thượng Thích Tịnh Từ
2. Cố Hòa thượng Thích Thiện Tường
3. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì
4. Ni Sư Thích Nữ Tịnh Thường
5. Hòa thượng Thích Phước Hạnh
6. Thượng tọa Thích Thiện Duyên
7. Thượng tọa Thích Phước Hiền
8. Thượng tọa Thích Thiện Quang
9. Hòa thượng Thích Minh Đạt
10. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn
11. Thượng tọa Thích Thiện Long
12. Ni Sư Thích Nữ Thuần Chánh
13. Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch
14. Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ
15. Ni Sư Thích Nữ Tịnh Nghĩa.

Ngoài ra còn có cố Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn, Thầy Thích Từ Lực, Thích Thông Đạt, Thích Đạo Quảng, Thích Đạo Chí, Thích Tín Chánh, Thích Đạt Tiến, Thích Huyền Thiện, Thích Trúc Thái Tâm, Sư Cô Thích Nữ Hiền Hỷ, v.v… Dù không có dạy huynh trưởng và đoàn sinh Kim Quang trực tiếp, nhưng qua sự tiếp xúc và thân giáo của mỗi vị là những bài học tiêu biểu cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh Kim Quang.

Trong suốt 40 năm qua, đã biết bao nhiêu người đến và đi cũng không ngoài mục đích làm cho GĐPT Kim Quang nói riêng và tổ chức Áo Lam nói chung cũng đã ‘vá khâu’, và dựng xây cho ngày thêm vững mạnh, phát triển và hòa nhập vào xã hội mới. Chúng tôi tin chắc rằng 40 năm sau, GĐPT cũng sẽ hội nhập vào dòng chính nếu chúng ta uyển chuyển thay đổi. Vậy, xin hãy tiếp tục cùng nhau hơn nữa trong 40 năm tới.

XIN HÃY CÙNG NHAU! 

Đôi mắt ai cay cay
Chưa bao giờ buồn thế

Và những đều có thể
Ta nói không nên lời

Giữa những nỗi chơi vơi
Tìm về trong cõi vắng
Khi tâm ta tĩnh lặng
Sẽ nhận thấy chính mình

Có những buổi bình minh
Chim líu lo ca hát
Giữa cách đồng Bát ngát

Bao nguồn xanh nhiệm mầu

Ở tận cùng khổ đau
Cũng có mầm hạnh phúc
Người như sông có khúc
Thấy dòng chảy nhân sinh
 

Đời sống bao nghĩa tình
Có gì đâu còn mất?
Giữa cõi đời tất bật
Bi-Trí-Dũng đồng hành!


Cuộc sống quá mong manh
Tấm lòng ta dâng hết
"Và nếu mai ta chết
Nụ cười mỉm trên môi!" *

Hôm nay làm báo, chúng tôi xin mạn phép nhắc lại như lời Tri ân và biết ơn chân thành. Biết là dùng ngôn ngữ nào cũng không thể diễn đạt được hết ý vừa; thôi thì, chúng tôi chỉ ngồi đây yên lặng và nhớ tưởng về quý Thầy Cô và tất cả quý vị. Ngồi yên, lắng nghe dòng thác và dòng nhạc đang quyện lẫn vào nhau.  Cầu mong 40 năm sau, dòng chảy của Kim Quang vẫn tiếp tục không ngừng, trong đạo cũng như ngoài đời.  Và trong mỗi chúng ta cũng đều thấy được mình là dòng thác tiếp nối nhiệm mầu, phải chăng chỉ khi…
"Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe." Trịnh Công Sơn

Viết tại công ty 2BS – văn phòng làm báo của GĐPT Kim Quang
Tâm Thường Định

* Ý thơ Hoà thượng Thích Minh Đạt