Saturday, June 1, 2019

KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP 2019 - HỌC BỔNG GIA ÐÌNH PHẬT TỬ KIM QUANG 2019


KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP

HỌC BỔNG GIA ÐÌNH PHẬT TỬ KIM QUANG


Purpose:

The purpose of the Kim Quang Buddhist Youth Scholarship is designed to provide a small financial reward and encouragement to students who demonstrate commitment to GÐPT, academic excellence, and a willingness to contribute to the betterment of their families, schools, and community.  One of our goals at GÐPT is to instill the principle that happiness and social well-being of each individual, our families, and communities will depend upon the daily practice and application of the basic teaching of Buddha – compassion and wisdom; commitment to excellence; and service to others.  Thus, we believe this scholarship will be served as an encouragement to continue these efforts and a small reward for the diligent practice of the Buddha’s teaching.


Mục Đích:

Học Bổng GĐPT Kim Quang nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những đoàn sinh hiểu biết những căn bản của GĐPT, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội.  Ở GĐPT, chúng tôi hiểu là hạnh phúc và an lạc của mỗi cá nhân, gia đình, và xã hội sẽ tùy thuộc vào nền tảng giáo lý căn bản của Đạo Phật - Từ bi, Trí tuệ - và cũng tùy thuộc vào những người có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh.   Những nguyên tắc trên là kim chỉ nam của tổ chức GĐPT; đã được hướng dẫn và dạy dỗ cho đoàn sinh ở mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hỗ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên.


Eligibility Requirements:

    • Current high school senior graduating in June 2019

    • Vietnamese heritage or at least 50% Asian heritage

    • Currently an active member of GÐPT in the United States of America with a minimum of 2 years membership

    • Plan to attend a community college or university in Fall 2019


Điều Kiện:

    • Đang là học sinh lớp 12 niên khóa 2018-2019 và sẽ tốt nghiệp bậc Trung Học vào tháng 6/2019

    • Tối thiểu là 50% gốc Việt Nam hoặc Á Châu

    • Đang thường xuyên sinh hoạt với GĐPT ở Hoa Kỳ với ít nhất 2 năm thâm niên

    • Sẽ ghi danh học cao đẳng hoặc đại học khóa mùa thu 2019


A Completed Application Includes:

 • Completed application form (attached)

 • 1-2 page personal statement or 500 words essay - approximately (see application for questions)

 • Current high school grade transcript

 • At least one letter of recommendation

 • A Membership Verification Form completed by GĐPT chapter leader including chapter’s seal

Hồ Sơ Gồm Có:

 • Điền đơn đính kèm đầy đủ

 • Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)

 • Phiếm điểm của trường trung học

 • Ít nhất là một lá thư giới thiệu

 • Thư kiểm chứng sinh hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Trưởng điền và đóng dấu đơn vịSelection Criteria & Process:

The criteria for selecting scholarship recipients are:  personal strengths, (such as maturity, motivation and potential to succeed), knowledge of GÐPT’s philosophy or your own religion, community contribution, and academic achievement.


The Kim Quang Buddhist Youth Organization will award 3 scholarships, worth $500 each, to the three most qualified students.

Điều Kiện Tuyển Chọn:

Những khả năng cá nhân, (v.d. sự trưởng thành, động cơ, khả năng thành đạt), thông hiểu mục đích và đường hướng của tổ chức GĐPT, đóng góp cho cộng đồng, và có khả năng học lực cao.


GĐPT Kim Quang sẽ phát 3 học bổng trị giá $500 đô la cho ba em có những điều kiện tốt nhất được nêu trên.Applications with all attachments must be submit online by July 20, 2019 11:59PM:

Xin nộp đơn trên mạng trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 11:59PM:For More Information:

This application can be downloaded from GÐPT Kim Quang  website at http://www.gdptkimquang.org. For additional information, please email: Kim Quang Buddhist Youth Scholarship Committee at kimquangscholarship@gmail.com


Chi Tiết:

Đơn Xin Học Bổng có thể lấy xuống từ trang nhà GÐPT Kim Quang tại http://www.gdptkimquang.org.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc điện thư: Học Bổng GĐPT Kim Quang tại kimquangscholarship@gmail.com