Kim Quang Buddhist Youth Scholarship - Học Bổng GĐPT Kim Quang


KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP

HỌC BỔNG GIA ÐÌNH PHẬT TỬ KIM QUANG

Purpose:

The purpose of the Kim Quang Buddhist Youth Scholarship is designed to provide a small financial reward and encouragement to students who demonstrate commitment to GÐPT, academic excellence, and a willingness to contribute to the betterment of their families, schools, and community. One of our goals at GÐPT is to instill the principle that happiness and social well-being of each individual, our families, and communities will depend upon the daily practice and application of the basic teaching of Buddha – compassion and wisdom; commitment to excellence; and service to others. Thus, we believe this scholarship will be served as an encouragement to continue these efforts and a small reward for the diligent practice of the Buddha’s teaching. We will offer three scholarships, worth $100 for those in Vietnam and three scholarships, $500/each in the USA and elsewhere.

Mục Đích:

Học Bổng GĐPT Kim Quang nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những đoàn sinh hiểu biết những căn bản của GĐPT, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội. Ở GĐPT, chúng tôi hiểu là hạnh phúc và an lạc của mỗi cá nhân, gia đình, và xã hội sẽ tùy thuộc vào nền tảng giáo lý căn bản của Đạo Phật - Từ bi, Trí tuệ - và cũng tùy thuộc vào những người có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh. Những nguyên tắc trên là kim chỉ nam của tổ chức GĐPT; đã được hướng dẫn và dạy dỗ cho đoàn sinh ở mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hổ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên. Chúng tôi sẽ cấp 6 học bổng tất cả, ở Hoa Kỳ và Hải Ngoại, 3 học bổng, mỗi cái $500, ở Việt Nam, mỗi học bổng trị giá $100.


Eligibility Requirements:

-       Current high school senior / first year in college in Vietnam and/or graduating senior outside of Vietnam by June 2018
-       Vietnamese heritage or at least 50% Asian heritage
-       Currently an active member of GÐPT in the world with a minimum of 2 years membership
-       Plan to attend a community college or university in Fall 2018Điều Kiện:

-       Ở Việt Nam, phải là học sinh lớp 12 hoặc Đại học năm thứ nhất.
-       Ở Hải Ngoại, đang là học sinh lớp 12 niên khóa 2017-2018 và sẽ tốt nghiệp bậc Trung Học vào tháng 6/2018
-       Tối thiểu là 50% gốc Việt Nam hoặc Á Châu
-       Đang thường xuyên sinh hoạt với GĐPT ở Hoa Kỳ với ít nhất 2 năm thâm niên
-       Sẽ ghi danh học cao đẳng hoặc đại học khóa mùa thu 2018.

A Completed Application Includes:

-       Completed application form (attached)
-       1-2 page personal statement or 500 words essay - approximately (see application for questions)
-       Current high school grade transcript
-       At least one letter of recommendation
-       A Membership Verification Form completed by GĐPT chapter leader including chapter’s seal

Hồ Sơ Gồm Có:

-       Điền đơn đính kèm đầy đủ
-       Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)
-       Phiếm điểm của trường trung học
-       Ít nhất là một lá thư giới thiệu
-       Thư kiểm chứng sinh hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Trưởng điền và đóng dấu đơn vị

Selection Criteria & Process:

The criteria for selecting scholarship recipients are: personal strengths, (such as maturity, motivation and potential to succeed), knowledge of GÐPT’s philosophy or your own religion, community contribution, and academic achievement.

The Kim Quang Buddhist Youth Organization will award 3 scholarships worth $100 each for those inside Vietnam and 3 scholarships, worth $500 each, to the three most qualified students outside of Vietnam.

Điều Kiện Tuyển Chọn:

Những khả năng cá nhân, (v.d. sự trưởng thành, động cơ, khả năng thành đạt), thông hiểu mục đích và đường hướng của tổ chức GĐPT, đóng góp cho cộng đồng, và có khả năng học lực cao.

GĐPT Kim Quang sẽ phát 6 học bổng, ở Hoa Kỳ và Hải Ngoại, 3 học bổng, mỗi cái $500, ở Việt Nam, mỗi học bổng trị giá $100 cho những em có những điều kiện tốt nhất được nêu trên.
Applications must be postmarked by May 10th, 2018 and sent to:
Xin gửi đơn về địa chỉ dưới đây hạn chót là ngày 10 tháng 05 năm 2018:
Kim Quang Buddhist Youth Scholarship Committee 
c/o Phe X. Bach
3119 Alta Arden Expressway. Sacramento, CA 95825

For More Information:

This application can be downloaded from the Chùa / GÐPT Kim Quang Buddhist Temple website at http://www.kimquang.net or phebach.blogspot.com. For additional information, please email: Kim Quang Buddhist Youth Scholarship Committee at tamthuongdinh@gmail.com (Huynh trưởng Tâm Thường Định)
Chi Tiết:

Đơn Xin Học Bổng có thể lấy xuống từ trang nhà Chùa / GÐPT Kim Quang tại http://www.kimquang.net hoặc phebach.blogspot.com. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc điện thư: Học Bổng GĐPT Kim Quang tại tamthuongdinh@gmail.com (Huynh trưởng Tâm Thường Định)APPLICATION FOR KIM QUANG BUDDHIST YOUTH SCHOLARSHIP

The scholarship in honoring of GÐPT’s philosophy and Kim Quang affiliates

APPLICATION / ĐƠN XIN HỌC BỔNG GĐPT KIM QUANG


Họ và Tên/Name: _______________________________ Pháp Danh/Buddhist Name: 

Ðịa chỉ/Permanent Address: __________________________________________________________

Thành Phố/City: ___________________________ Tiểu Bang/State: __________ Zip Code

Ðiện thoại/Home Telephone: _____________ Ngày sinh/Date of Birth: __________ Gender: _______

Đơn vị sinh hoạt/GĐPT’s name: ______________________ City: _______________ State: ________

Ngày gia nhập/Date joined GĐPT: _______________________    Grad. Date: __________________


Please list any special academic, extra curricular and athletic activities, if any, in which you are or have been involved in and describe your achievement in each. Xin liệt kê tất cả những sinh hoạt trường ngoài chương trình học hoặc các bộ môn thể thao mà các em tham gia và hãy nêu rõ thành tích của mình. (Use additional paper if necessary)

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________I. ESSAY

Write an essay (2-3 typewritten, double-spaced pages) that will demonstrate: (1) your understanding of

GÐPT’s philosophy (2) the impact of GÐPT on your life and (3) your plans to perpetuate GÐPT’s

philosophy during your senior year and following graduation. (It can be written in Vietnamese or English) /

Em hãy viết một bài văn ngắn 1) giải thích hiểu biết của mình về tổ chức GĐPT; 2) ảnh hưởng GĐPT đối

với đời sống của em và 3) những dự định để áp dụng đường lối giáo dục của GĐPT / Đạo Phật vào đời sống hằng ngày.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


II. TRANSCRIPT

Include your official transcript with this application. Đính kèm phiếu điểm của lớp 12.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

III. REFERENCES

Give at least two references. Ghi tên hai người giới thiệu.

Name/Tên                    Relationship/Liên hệ                                    Phone/Điện Thoại

1)_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2)_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

APPLICATION DEADLINE: May 10th, 2018. The award letters will be sent out on May 10th, 2018. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 10 tháng 05 năm 2018 và kết quả sẽ được gửi ra để thông báo vào ngày 10th tháng 5
năm 2018.

Applicant’s signature/Chữ người nộp đơn: _____________________________ Date: ________
MEMBERSHIP VERIFICATION FORM

PHIẾU KIỂM CHỨNG SINH HOẠT

To be completed by the GDPT Chapter Leader (typed or hand written)

Phiếu này do Bác Gia Trưởng hoặc Liên Đoàn Trưởng điền, ký tên và đóng dấu mộc của đơn vị
Name of Applicant / Họ và Tên Đoàn sinh


GDPT Chapter Name / Danh Xưng Đơn VịActivity History / Quá Trình Sinh Hot


Educational Level / Trình Độ Bậc Học:
Hướng Thiện
Sơ Thiện

Trung Thiện


Chánh Thiện
Bậc Trực
Bậc Hòa

Other_______________


Current Position / Chức vụ hiện tại:


Đội/Chúng Trưởng

Đội/Chúng Phó

Other_______________
Camps Attended / Trại đã tham dự:


Chapter Camp/Trại Đơn Vị


Friendship Camp/Trại Họp Bạn

Training Camp Anôma/Ni LiênOther__________________ I certify that the above applicant is a current member of my GĐPT chapter
Tôi xin chứng nhận đoàn sinh có tên ở trên đang là đoàn sinh chính thức của Đơn Vị
Chapter Leader Name / Họ và Tên                                                Title or Position / Chức Vụ trong Đơn Vị


Signature and Chapter’s Seal / Chữ Ký & dấu mộc                           Date / Ngày ký


No comments:

Post a Comment