Showing posts with label TNKCS. Show all posts
Showing posts with label TNKCS. Show all posts

Sunday, April 1, 2018

VẦNG MÂY, VẠT NẮNG VÀ SEN TRẮNG

Tâm định giữa hư không. Photo BXK

VẦNG MÂY, VẠT NẮNG VÀ SEN TRẮNG
       Tặng huynh trưởng Tâm Định - Nguyễn Văn Hiệp.

em - hiện thân Sen trắng. 
Tâm Định giữa não phiền.
tình Xuân Hiệp vạt nắng. 
ấm áp cõi thần tiên!

Sacramento, April 1st, 2018
Cầu mong em luôn bình an.