Showing posts with label Bạch Thanh Kiệt. Show all posts
Showing posts with label Bạch Thanh Kiệt. Show all posts

Monday, July 11, 2016

A poem for Daddy from Kiki - Bài thơ tặng Ba từ Kiki


A moment of time - Photo: Tuệ Lê.
A poem for Daddy from Kiki
                           Happy Father's Day

I love you more than you can say.
You are sweet, kind, and loving 
You are everything to me.
You are beautiful like the sun shining.
With love in you and compassion, 
         you can make the world a better place.
You taught us how to be like you 
and taught us to help other people, how to be compassion.
You are more than anything to me.
From Kiet
                                                
Bài thơ tặng Ba từ Kiki
                      Mừng ngày của Ba

Con thương Ba nhiều hơn Ba có thể nói.
Ba con người ngọt ngào, tốt bụng, và yêu thương
Đối với con, Ba là tất cả
Ba đẹp như mặt trời chiếu sáng
Với tình yêu trong Ba và lòng từ bi, Ba có thể làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Ba dạy chúng con cũng làm giống như Ba
và dạy chúng con phải giúp đỡ những người khác, thế nào là thực hiện lòng từ bi.
Ba hơn cả bất cứ điều gì với con mong mỏi
Thương,
 Kiệt
Lược dịch by Daddy.

Sunday, June 19, 2016

Poems from Kaka Father's Day


On KhangKiet's birthday - Photo: BXK
* Khang and Kiệt tự viết / wrote and typed the format on my computer as gifts for Daddy.

A poem for Daddy from Kiki
                           Happy Father's Day

I love you more than you can say.
You are sweet, kind, and loving 
You are everything to me.
You are beautiful like the sun shining.
With love in you and compassion, 
         you can make the world a better place.
You taught us how to be like you 
and taught us to help other people, how to be compassion.
You are more than anything to me.
From Kiet
                                                  
                               
                       A poem for Daddy from Kaka
                                                                Happy Birthday and 
                                                                  Happy Father's Day

                                           I love you like    the sparkling 
                                        stars in the sky. That will sparkle 
                                       with love. You will make everyone 
                                      shine like the sun in the sky include
                                      me. Daddy you make everyone be 
                                       happy and joyful. You will always
                                         try to make the world a better
                                          place.With your loving heart,
                                              you will do anything to 
                                                  make everyone 
                                                        happy!!


                                                                  You will care for all living creatures 
                                                            and always have compassion
                                                                       in you,  love Kaka!!


Bài thơ tặng Ba từ Kiki
                      Mừng ngày của Ba

Con thương Ba nhiều hơn Ba có thể nói.
Ba con người ngọt ngào, tốt bụng, và yêu thương
Đối với con, Ba là tất cả
Ba đẹp như mặt trời chiếu sáng
Với tình yêu trong Ba và lòng từ bi, Ba có thể làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Ba dạy chúng con cũng làm giống như Ba
và dạy chúng con phải giúp đỡ những người khác, thế nào là thực hiện lòng từ bi.
Ba hơn cả bất cứ điều gì với con mong mỏi
Thương,
 Kiệt

                          Bài thơ tặng Ba từ Kaka
                                                                                 Chúc mừng sinh nhật và
                                                          mừng ngày của Ba

                                           Con thương Ba   như ngàn sao 
                                        sáng trên bầu trời. Điều đó sẽ lấp lánh
                                       với tình yêu. Ba sẽ làm tất cả mọi người
                                      tỏa sáng như mặt trời, trong đó có con.
                                    Ba làm tất cả mọi người được hạnh phúc
                                       và vui vẻ. Ba sẽ luôn luôn cố gắng
                                         làm cho thế giới ngày tốt hơn
                                          Với trái tim yêu thương của Ba,
                                              Ba sẽ làm gì để làm cho
                                                  tất cả mọi người
                                                      hạnh phúc!!

                                                     Ba sẽ chăm sóc cho tất cả mọi loài
                                                                và luôn luôn có lòng từ bi
                                                                       trong Ba.
                                                                        Thương Ba, Kaka !!

Lược dịch by Daddy.