Showing posts with label HT. Thích Quảng Đức. Show all posts
Showing posts with label HT. Thích Quảng Đức. Show all posts

Sunday, May 6, 2018

This Vesak, Remembering The Most Venerable Thich Quang Duc’s Self-immolation


The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc -  photo taken by Malcolm Browne  This Vesak, Remembering The Most Venerable Thich-Quang-Duc’s Self-immolation 

Fifty years from the summer of 1963
Remembering our homeland
Still, there are social injustices
Still existed: Hatred, corruption, and ignorance

1963 - a historic year
The Venerable Thich Quang Duc self-immolated
The torch of Compassion was lit
Spreading all over the world

For every Vesak season
We must remember the teaching of the Buddha Shakyamuni
We must carry our own torch
For Self-revelation and liberation

Before the three poisons (greed, hatred, and ignorance)
Before the society of selfishness and materials
Whatever we take
Think about the impermanence and separation

Knowing all things have no self
Living life with compassion and altruism
So in every single moment
Embrace and practice the Buddha's teachings.

Sacramento, Buddhist calendar 2557

Đọc tiếng Việt ở đây

Thursday, January 19, 2017

Hồ Sơ Mật 1963: Từ Các Nguồn Tài Liệu Của Chính Phủ Mỹ

Notes to self: Những Hồ Sơ Cần/Nên Đọc. "Đọc để khơi nguồn yêu thương" Nguyên Túc.
Tổ Khương Tăng Hội
Tổ Khương Tăng Hội

Hồ Sơ Mật 1963: 
Từ Các Nguồn Tài Liệu Của Chính Phủ Mỹ 

Và các hồ sơ CIA giải mật, chưa từng địch ra tiếng Việt
Một số hồ sơ CIA giải mật về Cuộc Chiến Việt Nam

Một nhân chứng ở Huế năm 1963 là một bác sĩ người Đức
Bác sĩ Wulff có 7 bài đã dịch ở đây:

CIA: TT. Ngô Đình Diệm ưu đãi Công giáo ra sao?

Công giáo cũng chống lại chế độ Ngô Đình Diệm (xem trang 6)

TRAN KIM TUYEN PREDICTS DIRE PROSPECTS FOR THE DIEM REGIME IN SOUTH VIETNAM
(xem đoạn 1 và đoạn 2 ở trang 1:)

BUDDHIST DEMONSTRATIONS IN SOUTH VIETNAM


Huỳnh Văn Lang, xem trang 4 đoạn 10 cũng âm mưu đảo chánh:

CIA phân tích về gia đình trị của TT. Ngô Đình Diệm. Từ trang 5 trở đi là sự kiện Huế và PG:

Phân tích về Công Giáo, Phật Giáo và gia đình TT. Ngô Đình Diệm:

CIA: TT. Ngô Đình Diệm thiên vị Công Giáo, phân tích về Dụ số 10

Buddhists in Vietnam

Bỏ phiếu thống nhất 2 miền: STUDY SAID TO SHOW DIEM, NOT U.S., BARRED '55 VOTE

Chánh Văn Phòng Võ Văn Hải sợ bị Nhu ám sát:

REPRESSION BY THE DIEM GOVERNMENT