Showing posts with label Tổ Liễu Quán. Show all posts
Showing posts with label Tổ Liễu Quán. Show all posts

Thursday, September 8, 2016

CHÉN TRÀ TÀO KHÊ

Chung Trà - Photo: Uyên Nguyên

CHÉN TRÀ TÀO KHÊ

Chén trà nét đẹp Á Đông
Đậm nhuần truyền thống nghĩa tình kết giao
Suối từ bi luôn ngọt ngào
Trà thơm tinh khiết thanh tao kiếp người

Mau tỉnh thức pháp thân huệ mạng
Dòng suối từ nuôi dưỡng chân tâm

Giới định tuệ chảy trong ngần
Truyền thừa chánh pháp muôn lần thoát ly
Qua sinh tử, đến và đi
Giác ngộ giải thoát, hành trì Thiệt... Không*

*Pháp phái Lâm Tế Liễu Quán do Tổ Liễu Quán truyền theo bài kệ như sau:
"Thiệt Tế Đại Đạo, 
Tánh Hải Thanh Trừng, 
Tâm Nguyên Quảng Nhuận 
Đức Bổn Từ Phong, 
Giới Định Phước Huệ, 
Thể Dụng Viên Thông 
Vĩnh Siêu Trí Quả, 
Mật Khế Thành Công, 
Truyền Trì Diệu Lý 
Diễn Xướng Chánh Tôn, 
Hạnh Giải Tương Ưng, 
Đạt Ngộ Chơn Không”.