Showing posts with label Family. Show all posts
Showing posts with label Family. Show all posts

Thursday, November 24, 2016

Tạ Ơn Anh, Tạ Ơn Đời

Tạ Ơn Anh, Tạ Ơn Đời !

Lễ này, em cảm ơn anh
Cảm ơn mây nước núi xanh nhiệm mầu 
Cảm ơn hoa trái vườn rau
Và Bốn Ơn Lớn* trước sau một lòng
Cảm ơn em--một dòng sông
Cảm ơn con trẻ má hồng thơ ngây
Cảm ơn cuộc sống đong đầy
Tình sâu nghĩa nặng khói mây chung tình.

*Tứ Trọng Ân (Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân Tam Bảo)