Showing posts with label Congratulations. Show all posts
Showing posts with label Congratulations. Show all posts

Wednesday, March 16, 2016

Journal of the International Association of Buddhist Universities. JIABU Vol. VIII, 2016 - Buddhism and Mindfulness


Dear friends and readers,
  It is my honors to share with you that my two academic papers, writing with friends: Dr. 
Gus Koehler, Jaana Elina, Simon Brinkmann-Robinson, Dr. W. Edward Bureau, once again accepted in to this journal, Journal of the International Association of Buddhist Universities. JIABU Vol. VIII, 2016 - Buddhism and Mindfulness (http://www.iabu.org/JIABU2016v8).
The papers are:
1. Mindfulness Meditation: A Narrative Study of Training in Buddhist Meditation, Mindfulness and Ethics in B-Yard, California State Prison, Sacramento
Phe Bach, Gus Koehler, Jaana Elina 55


2. A Case Study and the Manifestation of Thich Nhat Hanh’s Vision of the Five Mindfulness Trainings
Phe Bach, Simon Brinkmann-Robinson, W. Edward Bureau 92


It is all about mindfulness that I am passionate about. It can be a good read if you have time. I attached it here in case you have time to spare.

Moreover, my book of Mindful Leadership also got reviewed by Dr. Dion Peoples, the JIABU editor, in this journal too. The book named: 
An Essence of Mindful Leadership – Learning Through Mindfulness and Compassion, by Dr. Phe Bach (Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2015), 163 pages, ISBN: 978-3-659-78412-5, reviewed by Dr. Dion Peoples on page 160.

Once again, thank you and have a great day. Don't forget, great stuff happens at our home, in our community, and society everyday and we are all contributing to it.

You can download the whole Journal here.

PBS - Pause, Breathe, Smile

Xin được chia sẻ 2 bài viết nghiên cứu của mình và những người đồng nghiệp, cũng như cuốn sách về Lãnh Đạo Trong Chánh Niệm, được đăng trong 'Tạp chí Hiệp hội quốc tế của các trường Đại học Phật giáo."

Monday, November 16, 2015

Hơi Thở Lặng Lẽ - Wordless Joy*

Xin chúc mừng anh Phan Tấn Hải và Trần Chí Phúc.
Hơi Thở Lặng Lẽ - Wordless Joy*

Nhạc thơ thanh thoát thiền ca
Nghe kìa chỉ tiếng không người không ta**
Tịnh tâm trong mỗi sát na
Thấy nghe thọ thức như là Tánh không
Biển Nguyên Giác Chí Phúc Trần
Đề huề bất nhị trong ngần hư vô.


*Mượn lời của tác giả trong bài thơ Lắng Nghe Hơi Thở
*Lấy ý “Nghe kìa, chỉ tiếng trong lời, không ta không người, chỉ tiếng được nghe, không ai đang nghe…." trong bài hát Hoa Bay Khắp Trời.