Monday, November 16, 2015

Hơi Thở Lặng Lẽ - Wordless Joy*

Xin chúc mừng anh Phan Tấn Hải và Trần Chí Phúc.
Hơi Thở Lặng Lẽ - Wordless Joy*

Nhạc thơ thanh thoát thiền ca
Nghe kìa chỉ tiếng không người không ta**
Tịnh tâm trong mỗi sát na
Thấy nghe thọ thức như là Tánh không
Biển Nguyên Giác Chí Phúc Trần
Đề huề bất nhị trong ngần hư vô.


*Mượn lời của tác giả trong bài thơ Lắng Nghe Hơi Thở
*Lấy ý “Nghe kìa, chỉ tiếng trong lời, không ta không người, chỉ tiếng được nghe, không ai đang nghe…." trong bài hát Hoa Bay Khắp Trời. 

No comments:

Post a Comment