Sunday, November 1, 2015

Thầy - Cây Trúc Vàng

THẦY - CÂY TRÚC VÀNG
Tưởng niệm Thầy Hạnh Tuấn

Ngày Thầy mất, vía Quán Âm Bồ Tát
Hiện thân Thầy cũng Bồ Tát Quán Âm
Thầy lắng nghe đời vô thường đau khổ
Đem Từ bi, Trí tuệ gieo bốn phương
Thầy - sống vị tha hoá độ khôn lường
Nay xả bỏ báo thân về Cõi Tịnh
Thầy - Hoàng trúc nhẹ lay
in hình mặt đất
vô sanh.Tâm Thường Định

Lễ Cầu siêu để tưởng nhớ Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn của đơn vị GĐPT Kim Quang.Photos: BXK


No comments:

Post a Comment