Showing posts with label nature. Show all posts
Showing posts with label nature. Show all posts

Thursday, January 1, 2015

NGỰA VÀ TƯ DUY - HORSE AND THOUGHT

Wild horses on the Eldorado's hills
NGỰA VÀ TƯ DUY
Ngựa hoang trên đồi cao
Gặm sương mai trên cỏ
Mây trắng bầu trời xanh
Thênh thang và vô tận 

HORSE AND THOUGHT 
Wild horses on the rolling hills
Enjoying the fresh dew on green grass
A floating white cloud, the vast blue sky
Freely and endless