Tuesday, May 30, 2017

CHỈ CÒN THẦY THÔI - MASTER, THERE IS ONLY YOU LEFT


CHỈ CÒN THẦY THÔI
    Kính đảnh lễ Thầy Phước An

Đường về núi cũ chùa xưa*
Tao nhân mặc khách lưa thưa bóng người.
Bao cây khế nhỏ trên đồi
Biến thành mây trắng qua đồi tử sinh.

*Tựa sách của Hòa thượng Thích Phước An


MASTER, THERE IS ONLY YOU LEFT
            For the most venerable Thích Phước An

The road to the ancestral pagoda on the ancient mountain
There were a few shadows and 
Where were all the familiar and famous faces?
There were so many starfruit trees covering the aged hill
Ah, they turned into white clouds –
Passing the realms of life and death

No comments:

Post a Comment