Tuesday, June 2, 2020

Last words from George Floyd before his painful death* - Những Lời Năn Nỉ Cuối Cùng của George Floyd

Source: https://www.thequint.com/neon/social-buzz/george-floyd-mural-in-syria-twitter-reacts

Last words from George before his painful death*

"It's my face man
I haven't done anything serious sir
please please
please please
please I can't breathe
please man
please, someone
please man
I can't breathe
I can't breathe
please please
man i can't breathe
my face
just get up
I can't breathe
please one knee on my neck
I can't breathe
Fucking shit
I'm going to...
I can't move

mom mom mom mom mom mom mom
mom mom mom mom mom mom mom
I can't
my knee
my neck
I can't take it anymore
I can't take it anymore
I am claustrophobic
my stomach hurts
my neck hurts
everything hurts
give me water or something
please please
please please
I can't breathe, officer
do not kill me
they gonna kill me man
Dale, man
I can't breathe
I can't breathe
they're going to kill me
they're going to kill me
I can't breathe
I can't breathe
please, sir
please please
please please
please I can't breathe..."

George Floyd
(audio almost  9 mins). Original post by my colleague 
Ricardo Toledo


* The translator made up this title
Translated into Vietnamese by Phe Bach

Những Lời Năn Nỉ Cuối Cùng của George Floyd *

"Đó là khuôn mặt của tôi
tôi chưa làm gì nghiêm trọng thưa ngài
xin vui lòng, 
làm ơn
xin vui lòng, 
làm ơn
làm ơn, tôi thở không được
làm ơn, ông ơi
làm ơn, ai đó
làm ơn, ông ơi
tôi thở không được
tôi thở không được
xin vui lòng, 
làm ơn
ông ơi, tôi không thở được
cái mặt của tôi
hãy ngồi dậy
tôi không thở được
làm ơn, một đầu gối trên cổ của tôi
tôi không thở được
đồ chết tiệt 
có lẽ tôi sẽ ...
tôi không thể di chuyển được
mẹ ơi! mẹ, mẹ, mẹ ơi! mẹ, mẹ!
mẹ ơi! mạ, mẹ, mẹ ơi, mẹ mẹ!
tôi không thể
đầu gối của tôi
cái cổ của tôi
tôi không thể chịu đựng được nữa
tôi không thể chịu đựng được nữa
tôi đang bị giam cầm
bụng tôi đau
cổ tôi đau
mọi thứ đều đau
hãy cho tôi nước hay cái gì đó cũng được
Xin vui lòng, Xin vui lòng
Xin vui lòng, Xin vui lòng
Tôi không thở được, sĩ quan ơi
xin đừng giết tôi
Họ sẽ giết tôi
Dale ơi, ông ơi
Tôi thở không được
Tôi thở không được
Họ sẽ giết tôi
Họ sẽ giết tôi
Tôi không thể thở
Tôi không thể thở
làm ơn, thưa ngài

xin vui lòng, làm ơn
xin vui lòng, làm ơn
làm ơn, tôi không thở được ... "

George Floyd
(âm thanh ghi lại gần 9 phút trước khi George tắt thở)

*Đề do dịch giả tự đặt