Thursday, July 1, 2021

Uyên Nguyên: Về lại núi Không -- BACK TO EMPTINESS MOUNTAIN


Uyên Nguyên – Về lại núi Không


Theo Sư về lại núi, Sư ngồi bụng rỗng, không buồn không vui… Con đại bàng xếp cánh đậu xuống nghe kinh. Sư không nói.

Buổi trưa nắng dữ, dịu hẳn ở buổi chiều rồi tắt lịm ở buổi tối. Biển óng ả hắt lên màu trăng bạc. Sư ngồi lặng lẽ, gió xuyên qua khoang bụng rỗng, không buồn không vui…

Con kỳ nhông bò sát mặt đất, chặc lưỡi, so đo chí đại bàng.

Một chiếc lá động, rung bóng. Con kỳ nhông lủi sâu vào khe đá. Ðại bàng giật mình bay lên. Sư ngồi thả bụng rỗng, gió luồng qua khe, không buồn không vui!

05 tháng Tư, 2014
UYÊN NGUYÊN


BACK TO EMPTINESS MOUNTAIN

 

Following the monk back to the hidden mountain, he sat with the emptiness, neither sad nor happy. The eagle folded its wings and sat down to listen to the Sutras. The master said nothing.


In the afternoon, the sun was fierce and in the late afternoon it calmed down then disappeared in the evening. The sea shone and danced with the full silver moon. The monk sat quietly, the wind through his empty stomach, neither sad nor happy…


The salamander crawled to the ground, clicked its tongue, compared its own will to the eagle’s.


A moving, fluttering leaf. The salamander crept deep into the rock. The eagle flew up in surprise. The monk sat with the emptiness; the wind blowing through the crevices, neither sad nor happy!


Tâm Thường Định translated.

June, 2021.


No comments:

Post a Comment