Tuesday, February 15, 2011

Hương Người

Hương Người
                Tưởng niệm "Sư Huynh"


Thong dong bóng hạc về Tây
Bao phiên sanh tử tâm Thầy mới hay
Nguyện hợp nhất Lam đong đầy
Thầy đi hương quý đã bay ngược dòng.


Sacramento 2/12/11

No comments:

Post a Comment