Friday, October 24, 2014

TỚI ĐÂY - ĐỨNG ĐÓ - RA VỀ

Mùa thu và Áo trắng -  Photo: Kbt Foto

TỚI ĐÂY - ĐỨNG ĐÓ - RA VỀ

Gió heo may 
mùa thu vàng chín
tới đây rồi
uống cạn bãi cỏ xanh 
Em đứng đó uyên nguyên
tay vẫy gọi 
hạt sương nào 
và đá cuội 
thuyết 
Lăng nghiêm.

No comments:

Post a Comment