Thursday, August 22, 2019

DISLOYAL JEW - Người Do Thái Bất Trung


DISLOYAL JEW


I am a disloyal Jew. 
I am not loyal to a political party. 
Nor will I be loyal to dictators and mad kings. 
I am not loyal to walls or cages. 
I am not loyal to taunts or tweets. 
I am not loyal to hatred, to Jew-baiting, to the gloating connivings of white supremacy.


I am a disloyal Jew. 
I am not loyal to any foreign power.
Nor to abuse of power at home.
I am not loyal to a legacy of conquest, erasure and exploitation.
I am not loyal to stories that tell me who I should hate.


I am a loyal Jew. 
I am loyal to the inconveniences of kindness. 
I am loyal to dream of justice.
I am loyal to this suffering Earth 
And to all life.


I am not loyal to any founding fathers. 
But I am loyal to the children who will come 
And to the quality of world we leave them. 
I am not loyal to what America has become. 
But to what America could be. 
I am loyal to Emma Lazarus. To huddled masses.
To freedom and welcome, 
Holiness, hope and love.


Irwin Keller, 2019

Người Do Thái Bất Trung


Tôi là một người Do Thái bất trung
Tôi không trung thành với một đảng chính trị.
Tôi cũng không trung thành với những kẻ độc tài hay những vị vua điên cuồng kỳ thị
Tôi không trung thành với những bức tường hoặc những cái chuồng siết chặt
Tôi không trung thành với những lời chế nhạo hay những cái ‘tweet' chóng mặt.
Tôi không trung thành với lòng hận thù, với người Do Thái giả mạo, 
    với những ẩn ý hả hê kỳ thị của người da trắng hung bạo.


Tôi là một người Do Thái bất trung
Tôi không trung thành với bất kỳ quyền lực ngoại bang
Cũng không lạm dụng quyền lực nước nhà như gã hung tàn 
Tôi không trung thành với một di sản chinh phục, tẩy chay và lợi dụng.
Tôi không trung thành với những câu chuyện khuyên tôi những người nên ghét bỏ.


Tôi là một người Do Thái trung thành.
Tôi trung thành với sự bất tiện của lòng tử tế
Tôi trung thành với giấc mơ công lý cho bao thế hệ
Tôi trung thành với Trái đất đang chịu nhiều khổ đau 
Và trung thành cho tất cả cuộc sống qua mau. 


Tôi không trung thành với bất kỳ những vị khai sáng 
Nhưng tôi trung thành với những thế hệ tương lai
Và những chất lượng mà chúng ta lưu lại cho họ.
Tôi không trung thành với những gì Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã trở thành.
Nhưng với những gì Hoa Kỳ có thể.
Tôi trung thành với Emma Lazarus. Trung thành với quần chúng.
Trung thành với tự do và cởi mở
Sự thánh thiện, tình yêu và hy vọng.


Irwin Keller, 2019

Tạm dịch bởi Phe Bach

No comments:

Post a Comment