Saturday, March 17, 2012

HÓA DUYÊNThư pháp: Uyên Nguyên


Thầy đi, vạt nắng hóa duyên
Chơn thường vô trụ con thuyền Như Lai

TÂM THƯỜNG ĐỊNH
Kính bái tiễn Đại Lão Hòa Thượng
THÍCH TRÍ CHƠN
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC


No comments:

Post a Comment