Friday, March 16, 2012

MỘT CÕI

                                        Ảnh: lấy từ blog sachminhthanh.wordpress.com


MỘT CÕI

Về đây tổ ấm Phật đà
Gió ngàn tiếng kệ la đà trong sương
Lăng Nghiêm quyện khắp mười phương
Khói sương hiện hữu vô thường khói hương.

No comments:

Post a Comment