Wednesday, October 26, 2011

BẤT NHỊ

BẤT NHỊ                                        Photo by: Dave Showalter from internet.

Nhắm mắt lại
Trong rừng hoang
Dãy Bạc Hà ngút ngàn
Thiên nhiên hay cõi tịnh
Chim hót lời kinh
Mây bay cõi Phật
mở mắt ra
Niết bàn là đây
Thường trong vạn vật vô thường
Lạc trong cuộc đời bất lạc
Ngã trong vạn pháp vô ngã
Tịnh trong cái bất tịnh
Ôi Niết Bàn là thế
Niết Bàn là khái niệm
Niết Bàn cõi vô biên
Và cũng là nơi chốn
Niết Bàn nơi giác môn
Ôi hay
Bất Nhị
hãy nhắm mắt lại
hãy mở mắt ra.

Post lại từ báo Chánh Pháp
http://www.chanhphap.us/

No comments:

Post a Comment