Tuesday, July 17, 2012

Diệu Tánh Chơn Như


Diệu Tánh Chơn Như  
  Xin chia buồn cùng anh Tâm Huy

Mẹ về cõi Phật thong dong
Mẹ đi con tạc cõi lòng nhớ thương
Mẹ già tựa hạt tơ sương
Long lanh vạt nắng mười phương rạng ngời.
Mẹ đi cõi vắng chơi vơi
Công lao giáo dưỡng biển khơi sâu dày
Mẹ đi như ngọn nến lay
Chân Tâm hiện hữu Lăng Nghiêm tâm bình.

No comments:

Post a Comment