Monday, January 28, 2013

TIỄN CỤ PHẠM DUY


                                                                               Thư pháp: Võ Việt Tuấn

TIỄN CỤ PHẠM DUY

   Một nhạc sỹ danh tài đất Việt

Trăng mười lăm sáng tỏ
Nghe tin Ông ra đi
Người nhạc sỹ lâm li
Vui buồn theo vận nước

Những tác phẩm ông viết
Dân ca và quê hương
Thân phận hay yêu thương
Nhạc cũng đều đa dạng

Ông luôn làm cách mạng
Cho âm nhạc Việt Nam
Khảo cứu người vẫn làm
Những công trình giá trị

Thế rồi Ông ra đi
Nghìn Thu như lời hứa
"Tình âm dương chan chứa
Xoay trong vùng tử sinh".*

Tiễn người một kiếp sinh linh
Tài hoa một cõi mộng tình thiên thu.

Sacramento, January 27th, 2013.
Bạch X. Phẻ
*Lời bài nhạc Nghìn Thu của cố nhạc sỹ Phạm Duy


No comments:

Post a Comment