Monday, May 18, 2015

Đảnh Lễ Đức Phật - Paying The Buddha Respect

Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, LA - Photo: BXK

Mưa to qua đây
Ướt bàn tay Phật
Long lanh chiều tà
The heavy rain just came by
Soaking Buddha's hand
To later reveal a glittering sunset

No comments:

Post a Comment