Saturday, May 23, 2015

Qua Đi Qua Đi – Gate Gate Paragate


Qua Đi Qua Đi – Gate Gate Paragate

Gió thổi vi vu
Trần gian nóng bức
Phật cười thiên thu 


Wind howls gently
Hot and humid
Buddha laughs eternally

No comments:

Post a Comment