Thursday, October 1, 2015

Điện Thư Phân Ưu

 Điện Thư Phân Ưu 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Thầy nhất tâm cầu nguyện hương linh Bác Gái sớm siêu sanh Lạc cảnh. Thầy xin chia buồn với Huynh Trưởng Tâm Thường Định và tang quyến. 

Thầy  Minh Dung.

Tuỳ tùng Phật hậu
“Tất cả pháp hữu vi đều vô thường ”
Với Trí tuệ thấy vậy

Ðau khổ được chấm dứt;

Chính con đường thanh tịnh.”

Dhammapada 278

Chào anh Xuân Phẻ. 
Thầy vừa biết tin thân mẫu của anh vừa qua đời. 
Thầy và chư tăng tu viện Đạo Tâm, Big Bear City, California, chia buồn cùng anh và gia đình trước sự đau buồn rất lớn này và nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ bà "ĐI THEO SAU PHẬT"
Thầy Tâm Hạnh

Thầy có đọc trên Fb tin buồn của gia đình anh về bà cụ. Thầy tin rằng anh có đủ nghị lực vượt qua sự mất mát mà trong đời ai cũng phải trải qua này. Từ ông bà, rồi đến cha mẹ, anh em, rồi sẽ tới chính mình... lần lượt đến và đi... ta thấy rõ cái vô thường của vạn hữu.
Thầy đồng hộ niệm hương linh bà cụ sớm siêu sinh cõi tịnh.
Thầy Hạnh Viên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính Pháp Hữu Tâm Thường Định

Nhận được tin thân mẫu của Pháp Hữu là Cụ Bà: Trần Thị Ái, Pháp danh: Nguyên Ái, Pháp tự: Tâm Diệu, Thượng thọ 81 tuổi, đã xã báo thân về miền lạc cảnh. Gia đình Như Hùng xin phân ưu cùng Pháp Hữu và Quý Quyến. Nhất tâm nguyện cầu hương linh Cụ Bà Cao Đăng Phật Quốc.
Thành kính phân ưu
GĐ Như Hùng

NGƯỠNG CHÚC
Ngưỡng mong Đức Di Đà dùng tràng phang tiếp dẫn linh hồn
Đức Địa Tạng rung tích trượng khai quang địa ngục
Ngài Quán Âm nhũ lòng từ mẫn, dẫn người về đến cỏi chơn như
Đức Thế Chí ra sức biện tài, dẫn kẻ thác về nơi giải thoát
Chốn Cực Lạc là quê hương an nghĩ, mong người về rỏi bước chân mây
Cuộc trần gian là giả tạm thì đã hay, nay hãy về nghe kinh nghe pháp.

Xin thành kính chia buồn

Tuan Nguyen

No comments:

Post a Comment