Thursday, July 28, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 07.28.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.



Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. HT Thích Như Điển: Diễn văn khai mạc Lễ giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://hoangphap.org/ht-thich-nhu-dien-dien-van-khai-mac-le-gioi-thieu-cong-trinh-phien-dich-dai-tang-kinh-viet-nam/

2. HT Thích Nguyên Siêu: Bản đúc kết thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://hoangphap.org/ht-thich-nguyen-sieu-ban-duc-ket-thanh-tuu-so-bo-cong-trinh-phien-dich-dai-tang-kinh-viet-nam/

3. Chương trình Lễ giới thiệu Thành tựu sơ bộ Công trình Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://hoangphap.org/chuong-trinh-le-gioi-thieu-thanh-tuu-so-bo-cong-trinh-phien-dich-dai-tang-kinh-viet-nam/

4. Nguyên Hạnh – Nhã Ca: Kính mừng “Đại Tạng Kinh Việt Nam”
https://hoangphap.org/nguyen-hanh-nha-ca-kinh-mung-dai-tang-kinh-viet-nam/

5. Huệ Hương: Tường thuật nhanh lễ “Giới thiệu công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam”
https://hoangphap.org/hue-huong-tuong-thuat-nhanh-le-gioi-thieu-cong-trinh-phien-dich-va-an-hanh-dai-tang-kinh-viet-nam/

6. Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://hoangphap.org/tam-thu-an-hanh-dai-tang-kinh-viet-nam/

7. GHPGVNTN Hoa Kỳ: Thông Bạch Vu Lan 2022
https://hoangphap.org/ghpgvntn-hoa-ky-thong-bach-vu-lan-2022/

8. GHPGVNTN Âu Châu: Thông bạch Vu Lan PL 2566
https://hoangphap.org/ghpgvntn-au-chau-thong-bach-vu-lan-pl-2566/

9. Hạnh Phương: Nguồn suối tình thương
https://hoangphap.org/hanh-phuong-nguon-suoi-tinh-thuong/

10. HT Thích Thái Hòa: Vu Lan – Mùa mở những sợi dây treo ngược
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-vu-lan-mua-mo-nhung-soi-day-treo-nguoc/

11. Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Mẹ
https://hoangphap.org/minh-duc-trieu-tam-anh-me/

12. Viên Giác Tùng Thư xuất bản: Đặc san Văn hóa Phật Giáo 2022 “Tôi Học Phật”
https://hoangphap.org/vien-giac-tung-thu-xuat-ban-dac-san-van-hoa-phat-giao-2022-toi-hoc-phat/

13. Ban Truyền bá Giáo lý Âu Châu: Khóa tu tập tháng Tám
https://hoangphap.org/ban-truyen-ba-giao-ly-au-chau-khoa-tu-tap-thang-tam/

14. Đạo Sinh: Chuyển hóa tâm thức
https://hoangphap.org/dao-sinh-chuyen-hoa-tam-thuc/

15. Ban Truyền bá Giáo lý Hoa Kỳ: Khóa tu tập tháng 7, 8, 9

Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt


1. Nhất Hạnh: Vị trí đạo Phật trong văn hóa
https://thuvienphatviet.com/nhat-hanh-vi-tri-dao-phat-trong-van-hoa/

2. Tâm Phương: Đại Thừa Đăng với những Cao Tăng Việt-Hoa
https://thuvienphatviet.com/tam-phuong-dai-thua-dang-voi-nhung-cao-tang-viet-hoa/

3. Tâm Hương: Theo bước chân Thầy
https://thuvienphatviet.com/tam-huong-theo-buoc-chan-thay/

4. (VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma): Khánh thành Thư viện & Trung tâm Học tập Thiksey
https://thuvienphatviet.com/vp-thanh-duc-dat-lai-lat-ma-khanh-thanh-thu-vien-trung-tam-hoc-tap-thiksey/

5. Thích Nhuận Thịnh: Tìm hiểu Thành Thật Luận
https://thuvienphatviet.com/thich-nhuan-thinh-tim-hieu-thanh-that-luan/

6. Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 10, 2022
https://thuvienphatviet.com/chieu-sinh-khoa-phan-ngu-so-cap-truc-tuyen-thang-10-2022/

7. Diệu Trân: Huyền thoại Duy-ma-cật hóa giải mọi băn khoăn của tôi
https://thuvienphatviet.com/dieu-tran-huyen-thoai-duy-ma-cat-hoa-giai-moi-ban-khoan-cua-toi/

8. Thích Như Điển: Tuệ Sỹ – Vị Thầy của bốn Chúng
https://thuvienphatviet.com/thich-nhu-dien-tue-sy-vi-thay-cua-bon-chung/

9. Huỳnh Kim Quang: Đọc sách “Thiền Định Phật Giáo, Khởi nguyên và Ảnh hưởng” của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
https://thuvienphatviet.com/10407-2/

10. Thuần Hiếu: Vài nét về Phật giáo Lý – Trần
https://thuvienphatviet.com/thuan-hieu-vai-net-ve-phat-giao-ly-tran/

11. Khải Tuệ: Quảng Nghiêm thiền sư và bài kệ thị tịch
https://thuvienphatviet.com/khai-tue-quang-nghiem-thien-su-va-bai-ke-thi-tich/

12. Phổ Đồng: Mất Mẹ
https://thuvienphatviet.com/pho-dong-mat-me/

13. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Thiện duyên hy hữu
https://thuvienphatviet.com/tam-huy-huynh-kim-quang-thien-duyen-hy-huu/

14. BUDDHISM WITH YOUTH
https://thuvienphatviet.com/ngoai-van/buddhism-with-youth/


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment