Thursday, July 14, 2022

Giới thiệu Tạp Chí (ngoại văn) Đạo Đức Học Phật Giáo | Journal of Buddhist Ethics


Tạp chí Đạo đức học Phật giáo là tạp chí học thuật đầu tiên hoàn toàn dành riêng cho lãnh vực  này. Chúng tôi thúc đẩy việc nghiên cứu đạo đức học Phật giáo thông qua việc phổ biến các nghiên cứu và đánh giá tác phẩm cũng như bằng cách tổ chức các hội nghị trực tuyến. Nội dung của tạp chí bao gồm các chủ đề:

 • Luật tạng và Luật học
 • Y đức
 • Triết học Đạo đức
 • Quyền con người
 • Đạo đức và Tâm lý học
 • Sinh thái và Môi trường
 • Triết học xã hội và chính trị
 • Đạo đức đa văn hóa
 • Đạo đức và Nhân học
 • Đối thoại giữa các trường phái về đạo đức

Ban chủ trương và biên tập hoan nghênh các bài đóng góp từ các học giả thuộc tất cả các lĩnh vực đồng thời cũng hoan nghênh các ý kiến ​​nhận định và phê bình về các bài báo đã xuất bản.

Chào mừng đến với Tạp chí Đạo đức Phật giáo

*

The Journal of Buddhist Ethics is the first academic journal dedicated entirely to Buddhist ethics. We promote the study of Buddhist ethics through the publication of research and book reviews and by hosting occasional online conferences. Our subject matter includes:

 • Vinaya and Jurisprudence
 • Medical Ethics
 • Philosophical Ethics
 • Human Rights
 • Ethics and Psychology
 • Ecology and the Environment
 • Social and Political Philosophy
 • Cross-cultural Ethics
 • Ethics and Anthropology
 • Interfaith Dialogue on Ethics

We welcome submissions from scholars of all disciplines. We also welcome comments on published articles.

Welcome to the Journal of Buddhist Ethics.

No comments:

Post a Comment