Monday, December 10, 2012

NURTURE UNDERSTANDING - NUÔI DƯỠNG HIỂU BIẾT


                                         Reflection - Nurture Understanding. Photo by BXK
NURTURE UNDERSTANDING 

The other day I preached to my students:
“College is a way of life,
Of parties, of knowledge, of your bright futures.”
With the sincere intention to motivate them.
I made a metaphor just like this candy; it is sweet,
But you’ve got to taste it
To enjoy, to experience, and to decide if it is good for you.
But some ain’t interested in tasting the candy…
On the way home, listening to the news on NPR
Nine more American soldiers died in Iraq
Nine more sacrifices
Only nine
But thousands more anguished deeply
Thousands more…
I remembered the preaching of President Bush:
DEMOCRACY….
… Isn’t life better when we’re in the other people’s shoes?
Looking at things from different perspectives,
not one-sided, the picture is more complete.
We should honor the truth, not lies or fabrications.
We ought to build bridges, not walls.
We must nurture understanding, not segregation.
We must plant the seeds of compassion, not hatred.
Wouldn’t the world be a much better place
once true understanding existed?
Mira Loma High
4-25-07

NUÔI DƯỠNG HIỂU BIẾT

Một ngày nọ tôi thuyết phục học trò của mình
“Đại học là lối sống,
Là tiệc vui, là trí thức, là tương lai sáng ngời.”
Với ngụ ý thúc đẩy các em thành công
Tôi ví dụ như chiếc kẹo này; nó ngọt ngào
Nhưng mình phải nếm mới biết
Để thưởng thức, để trải nghiệm, để quyết định xem nó có tốt cho mình hay không.
Nhưng có vài em không muốn nếm mùi vị đó…
Trên đường về nhà, lắng nghe băng tầng phát thanh quốc gia, NPR.
Thêm chín quân nhân Mỹ chết tại Iraq
Chín sự hy sinh có cần thiết?
Chỉ có chín
Nhưng thêm cả ngàn đau khổ thật nhiều đau khổ
Cả ngàn khổ đau…
Tôi nhớ đến lời thuyết phục của tổng thống Bush:
            DÂN CHỦ…

...Cuộc sống không tốt hơn sao khi mình đặt mình ở vị trí người khác?
Nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh và từ lối nhìn khác nhau
Không phải một chiều, thì vấn đề sẽ được trọn vẹn
Chúng ta nên tuyên dương chân lý, không nên nói láo hay thêm bớt
Chúng ta xây những chiếc cầu, không phải hàng rào.
Chúng ta nuôi dưỡng cảm thông, không phải ngăn cách
Chúng ta trồng những hạt giống từ bi nhân ái, không phải sự căm thù
Thế giới có tốt hơn không
Khi thật sự có hiểu biết và thương yêu...

Bạch Xuân Phẻ
4-26-07

No comments:

Post a Comment