Thursday, December 6, 2012

Ôn đi tựa hạt Mưa lay


                        Thư pháp Võ Việt Tuấn


Ôn đi tựa hạt Mưa lay
         Kính tiễn Giác linh Ôn Hộ Giác.

Trời mưa nhẹ
Ôn ra đi
Pháp hữu vi
đều hư giả
suốt đời đã
hành Kim Cang
luôn cưu mang
hạnh Bồ Tát
Niết-Bàn-Na

    Bất sanh
    Tịch diệt

Đáo-bỉ-ngạn.

Tâm Thường Định
Sacramento 5 tháng 12, 2012.