Saturday, April 20, 2013

Buổi Sáng Pháp Hoa - Morning Lotus

Ảnh - Trương Kim Anh gởi
Buổi Sáng Pháp Hoa

Vũ trụ trong giọt sương
Lung linh và huyền ảo
Mây ngàn tâm hoàn hảo
Trí tuệ của tự tâm.

Morning Lotus

The universe is in the dew drops
Sparkling and fanciful
Realizing the dew are clouds
- a state of being
The wisdom of the mind itself.

Spring, 2013.
Sacramento, CA.