Friday, October 11, 2019

TA VỀ NÚI THÔI


Con trai đầu thơ thẩn - Photo: BXK
TA VỀ NÚI THÔI

Ai thong dong lên núi
Cây cỏ cũng mừng theo
Đời không chi tiếc nuối
Áng mây trời trong veo!