Tuesday, August 7, 2012

Ngón Tay và Mặt Trăng


                        Trăng Thề - ảnh Uyên Nguyên

Ngón Tay và Mặt Trăng

Trăng vàng vàng cả không gian
Mây lơ lửng tím nhẹ nhàng hư không
Chân nguyên như thị huyễn không
Khả năng giác ngộ ngay trong tâm người.

                             Thư Pháp Võ Việt Tuấn