Sunday, February 3, 2013

TỨ CÚ

                                                                                   Tìm Phật - hình BXK

TỨ CÚ
Kính tặng cô Trần Thị LaiHồng

Như tứ đại trong vũ trụ
Vẻ đẹp đất đá hương hoa
Địa thuỷ phong nhiệt phương tiện
Năm uẩn hoà điệu tương giao
Duyên hợp tự tánh duyên tan
Tĩnh toạ nhận chân vô thường
Trên đỉnh cô phong Tanka
Tất cả cũng đều vô ngã...

Vui thay đoá Tâm Chơn Nguyên.

Sacramento, February 2, 2013

No comments:

Post a Comment