Friday, January 16, 2015

Buổi Sáng Kim Sơn


Một buổi tuyết ở KimSơn. Photo: KimSon.org

Buổi Sáng Kim Sơn

Tỉnh giấc sương mờ giăng khắp lối
Thông già cao vút hát vi vu
Kim Quang tâm địa chung một mối
Sơn thủy hữu tình trầm cõi tu.


Kính chuyển!
Sư Ông Viện Trưởng Thích Tịnh Từ và Sư Ông Viện Phó Thích Tịnh Diệu