Wednesday, November 29, 2017

Bất Động

Tự tại - Ảnh: Uyên Nguyên


Bất Động


Trăng thanh vằng vặc sáng
Giữa núi đồi cỏn con
Tiếng côn trùng nỉ non
Phật ngồi yên bất động

Ta có đi trong mộng?
Hay thánh địa linh thiêng
Rõ ràng chốn thiền viên
Tâm bất sinh bất diệt

Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment