Sunday, March 18, 2018

KÍNH TIỄN NI TRƯỞNG 'HƯ HƯ LỤC'


KÍNH TIỄN NI TRƯỞNG 'HƯ HƯ LỤC'
Một đôi thùng gánh hai trăng
Một tâm tư trải mấy hằng hà sao (thơ Như Thủy)

Hư Hư Lục vẫn muôn đời còn đó
Tấm thân nào huyễn hóa, tự do
Tâm tự tại, đến đi không mặc
Người thong dong đã tỏ lối về.

Pháp mầu nhuộm bước sơn khê
Đông Tây thệ nguyện Tâm Bồ Đề sanh
Huệ Hạnh rủ sạch phong trần
Qua đi, qua hết... trong ngần Phật Tâm.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha. 
Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha. 
Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.


No comments:

Post a Comment