Wednesday, June 8, 2022

Amongst the Mira Loma's giants
Amongst the Mira Loma's Giants
             Congratulations to Steve Cox for your retirement.

So elusive and elegant
amongst the Mira Loma's giants
Being in their own legacy and beauty, 
Hearing and knowing their stories, struggles, hopes and inspirations
with kindness and devotions
Is enough. 
Is all.


Trong số những người khổng lồ của Trường Mira Loma High
              Xin chúc mừng bạn đồng nghiệp, Steve Cox, về hưu.

Người tử tế và thanh lịch
giữa những người khổng lồ của Mira Loma
Là di sản và vẻ đẹp của riêng họ,
Khi nghe và biết những câu chuyện, những cay đắng cuộc đời,
hay niềm tin yêu, hy vọng và nguồn cảm hứng của họ.
với lòng tử tế và sự tận tâm
Là đủ.
Là tất cả.

No comments:

Post a Comment