Friday, October 28, 2022

Tuệ Sỹ - TỐNG BIỆT HÀNH

 

TỐNG BIỆT HÀNH

Một bước đường thôi nhưng núi cao
Trời ơi ! Mây trắng đọng phương nào
Đò ngang neo bến đầy sương sớm
Cạn hết ân tình nước lạnh sao
Một bước đường xa xa biển khơi
Mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời
Thuyền chưa ra bến bình minh đỏ
Nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi
Cho hết đêm hè trông bóng ma
Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà
Trời không ngưng gió chờ sương đọng
Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhoà
Cho hết mùa thu biệt lữ hành
Rừng thu mưa máu dạt lều tranh
Ta so phấn nhụy trên màu úa
Trên phím dương cầm hay máu xanh
Tuệ Sỹ
(Nha Trang 1977)


LEAVE-TAKING   

 

Just one step on the road but the mountain’s high 

Oh heaven, where do they gather, the white clouds? 

At the pier, ferries are filled with morning dew 

Kindness has dried up; is the water cold? 

 

One step on the far road, far from the sea 

Layers of mist tint the silken sky 

The boat’s not yet at the pier; it’s early morning 

For thousands of years, people have said goodbye 

 

At the end of summer nights you can see ghosts 

In autumn, dream-smoke whitens the Milky Way 

The sky doesn’t stop the wind to wait for dew 

But thousands of years later, the color’s faded 

 

At the end of autumn, farewell, the journey starts 

In the forest, blood is raining on thatched huts 

We compare: stamens are like that faded color 

Like ivory piano keys, or blue blood.


Poem by Tue Sy

Translated by Nguyễn Bá Chung và Martha Collins

No comments:

Post a Comment