Saturday, February 24, 2024

Có nhau - Next to each other

Photo: BXP

Next to Each Other

There are affectionate lovers Midnight strolling along the Pacific shore Keeping their eyes wide open toward the homeland

🌾

Có Nhau

Có những cặp tình nhân
Đêm khuya không ngủ
Dỗi mắt về quê hương 💕

thơ BXP

No comments:

Post a Comment