Monday, December 2, 2013

HẠNH NGƯỜI LẮNG ĐỌNG

Simone sent as weekly reflection.
HẠNH NGƯỜI LẮNG ĐỌNG
     Kính tặng Thầy Quang Thiện

Hoang vu sa mạc mênh mông
Sơn Tùng hiện hữu tánh không bạt ngàn
Bụi đường quy cõi thênh thang
Minh Dung đức nhẫn lạc bang Ta Bà.

No comments:

Post a Comment