Friday, December 6, 2013

Nelson Mandela, Mandela, Mandela, Nelson Mandela

Nelson Mandela, Mandela, Mandela, Nelson Mandela
            In the memorial of the former South African president

He is a symbol of endurance, of courage, of faith, and of hope 
He is also a symbol of reconciliation, of social justice and of compassion
He is Nelson Mandala who just passed away at the age of 95
He is the global hero with virtues, peaceful, tolerant and forgiving
Who brought peace to his people, to his nation and to the African continent
He was a great hero to humanity
As wise and determined leader,
He brought dignity, human rights and freedom across the globe
He was a wonderful bright star that just passed by this universe.
Everything in this world, if it has a beginning, it has an ending
But his dignity, values, ethics and karma he will live on forever
An incense with a silent prayer for him
to have peace in the eternity.

Nelson Mandela, Mandela, Mandela, Nelson Mandela
          Tưởng niệm vị cựu tổng thống Nam Phi

Ông là biểu tượng của sự chịu đựng, can đảm, niềm tin, và hy vọng 
Ông cũng là biểu tượng của hòa giải, công lý xã hội và lòng từ bi
Người vừa mất ở tuổi 95
Ông - Gương hạnh của oai hùng, ôn hoà, bao dung và tha thứ 
Mang lại hòa bình cho cả một quốc gia, dân tộc và cả địa cầu
Ông là người anh hùng vĩ đại cho cả nhân loại
Một vị lãnh tụ anh minh
Đem giá trị nhân phẩm, nhân quyền và tự do trên toàn cầu
Nelson Mandela một vì sao sáng tuyệt diệu vừa mất
Tất cả những gì trên thế gian, vốn có sanh thì có diệt
Nhưng nhân phẩm, giá trị, đạo đức và nghiệp lực của ông vẫn sống mãi
Một nén hương lòng cầu nguyện cho Ông
Đến cõi vĩnh hằng.

No comments:

Post a Comment