Thursday, September 11, 2014

Tiễn Biệt Mẹ - NGẬM NGÙI THƯƠNG MẸ

Về đâu - Photo BXK 
Tiễn Biệt Mẹ
   Viết thay chị CTC, TD, QT, và TT.

Nhẹ nhàng thong thả Mẹ đi
Mây qua biển lớn thoát  ly vô thường
Mẹ đi trăm nhớ ngàn thương
Mồ côi hiu hắt tựa nương nơi nào?
Mẹ lung linh tựa ngàn sao...


NGẬM NGÙI THƯƠNG MẸ

Mẹ về cõi Phật tây phương
Chúng con côi cút trăm đường long đong
Mẹ từ bi cõi vô song
Chúng con tiếp nối cõi lòng Mẹ yêu!

No comments:

Post a Comment