Thursday, December 24, 2015

THÔI, TA VỀ BẢN CHẤT THẬT TRONG TA - YES, PLEASE RETURN TO OUR TRUE SELF


Làm đẹp đời đi nhé! -Photo: Rick Nguyen

THÔI, TA VỀ BẢN CHẤT THẬT TRONG TA

Anh và tôi  
nay đã già hơn trước  
dấu thời gian qua mau  
Gia Đình Phật Tử  
hy vọng và nỗi đau vẫn còn đắng lệ

Bờ môi  
hãy nói lời ái ngữ
Tứ nhiếp pháp  
đến Lục hòa  
đừng làm vỡ òa  
ước mơ và hy vọng

Hạnh nguyện  
mang Hiểu và Thương  
châm ngôn Bi-Trí-Dũng  
Hòa-Tin-Vui  
Hãy dâng đời đi nhé!Yes, Please Return to Our True Selves


You and I
are aging, much older than before
times are swifter
Vietnamese Buddhist Youth Association
Hope and pain
still a bitter tear


All leaders
please act mindfully and use loving speeches
from the Four Methods of Transformation
to the Six Methods of Harmony
don't be dimming
our hopes and wishes


For us, we are still taking our vows
bring Love and Understanding
Compassion-Wisdom-Courage
Harmony-Trust-Joy
Offering to this life, the precious gift!

No comments:

Post a Comment