Tuesday, December 8, 2015

THA THỨ BAO DUNG - TOLERANCE AND FORGIVENESS

Thơ Tâm Thường Định tiễn Thầy Phổ Hoà (anh Hồng Liên PTC). Thư pháp Uyên Nguyên


THA THỨ BAO DUNG

Có những lời nói làm ta nổi sân si
Có những điều nghi làm ta nổi điên và giận 
Có những cơn hận thiêu đốt rừng công phu
Có những ngục tù làm thân tâm đày đọa
Nhưng có những cái hoạ làm ta hiểu và thương
Y như những hạt sương mong manh hư ảo
Y như hoa thạch thảo sớm nở chiều tàn
Y như vô thường có gì đâu miên viễn
Y như đóa Hồng Liên Phổ Hòa buông hết
Làm sao khi ta chết thanh thản nhẹ nhàng
Tất cả đã lỡ làng làm sao ta níu lại
Nhưng nếu ta tự tại--nước chảy dưới cầu
Trong tận cùng khổ đau cũng có mầm hạnh phúc.


TOLERANCE AND FORGIVENESS


There are words that make us angry
There are suspicions that make us feel anger and even madness
There are bouts of hatred that burn forests of merits
There are poisons that imprison our hearts and minds

But it is from these unfortunate incidents that we harvest understanding and love 

Just as the mist is fragile and illusory 
Just as the flower blossoms in the morning and dies at sunset
Just like everything else, it is ephemeral
Just like Venerable Thich Pho Hoa, letting go once he returns to earth

It is through how we live that death becomes gentle and serene.
All our worries are not what we need to cling to
But if we are at peace – just like water flowing under the bridge

In the deepest form of suffering, happiness shall also sprout and flourish.

No comments:

Post a Comment