Tuesday, October 17, 2017

CÂY TRẦM ĐẠI CỔ NGUYÊN SƠ


Gót Thầy - Photo: BXK
Một trong những cây rừng đẹp nhất trong vùng - Photo: BXK

Photos - Huỳnh Trọng Lương

CÂY TRẦM ĐẠI CỔ NGUYÊN SƠ
  Kính dâng Thầy Tuệ Sỹ

Thầy ngồi 
Trầm mặc ánh dương
Nghe đâu hư ảo 
Giọt sương hiện tiền
Mừng Thầy nắng ngã đầu hiên
Trầm hương cổ thụ 
Vạn niên bạt ngàn.

THE GIGANTIC ANCIENT PRISTINE EAGLE WOOD *
      For Zen Master Tue Sy

The Zen Master just sitting there
Whiling, he is thinking,
The sunshine and sunset just come and gone.
The dews just form and unform.
Greeting Thầy, the sun and moon have wandered in and out of the terrace (window)
The classic ancient pristine Eagle Wood is just

Forever not the end of thought but a new beginning.


*(Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte)

2 comments: